Leserinnlegg

SUNS-surr

Erling Rød, kommunestyrerepresentant for FrP i Sunndal. 

Meninger

Velferdssamfunnet og folkestyret vårt er basert på tillit. For å sikre tillit i kommunene har vi Forvaltningsloven og Kommuneloven. Sunndal kommune har etiske retningslinjer.

Sunndal kommune gir tilskudd fra næringsfondet til nyetableringer og utviklingsaktiviteter i håp om at det skal gi flere arbeidsplasser.

Utredningsarbeidet er lagt til SUNS, Sunndal Næringsselskap as, og endelige beslutninger er lagt til kommunedirektøren.

Forvaltningsloven gjelder også for SUNS når de gjør noe for kommunen.

§ 10.(hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for).

Foruten for offentlige tjenestemenn gjelder bestemmelsene i kapitlet her tilsvarende for enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. Bestemmelsene gjelder ikke statsråd i egenskap av regjeringsmedlem.

I SUNS går det i surr. Det synes som at habilitetsreglene er i beste fall uklare for administrasjonen og styret.

Her er noen eksempler:

- 2021-02-26 innstiller SUNS på at det skal ytes 50 000 kr i tilskudd til et nytt aksjeselskap. Daglig leder i SUNS, som innstiller, er også daglig leder i 2 selskaper hvor styrelederen i det nye aksjeselskapet er styreleder. Daglig leder og alle ansatte i SUNS blir inhabile.

- 2021-01-25 innstiller styret i SUNS på at det skal gis 350 000 kr i tilskudd til gjennomføring av «reiselivssatsinga» der SUNS er «ansvarlig for koordinering og gjennomføring av aktuelle tiltak vedtatt av styringsgruppa for reiselivssatsinga.» SUNS blir inhabile når det innstiller på støtte til seg selv.

- 2020-06-22 innstiller styret i SUNS på at det gis 60 000 kr i tilskudd til «Handelsforum». «Handelsforum» er en del av Sunndal Næringsforening Sunndal Næringsforening kjøper administrative tjenester fra SUNS, og foreninga har samme hjemmeside som SUNS. SUNS blir inhabile.

Det synes som at habilitetsreglene også er uklare for kommunedirektøren i Sunndal. Jeg har bedt direktøren se bort fra alle disse «innstillingene», men det har ikke blitt tatt til følge. Kommunedirektøren har etter kommuneloven ansvaret for at vedtak blir gjort på lovlig måte.

Det er uheldig for næringsarbeidet i kommunen at SUNS utreder og eventuelt innstiller på støtte. Mange med gode ideer ikke vi vise disse til mulige konkurrenter.

Sunndal kommune lager nå ny næringsplan. Jeg forventer at det kommer forslag om at arbeidet med støtteutdeling legges til en næringssjef uten bindinger. Formannskapet har valgt noen «framstående politikere» som etter det kommunedirektøren skriver ikke er folkevalgte, til ei «referansegruppe» i arbeidet.

Det skal også være ryddighet i næringsarbeidet


Sunndalsøra 23. mars 2021

Erling Rød

Kommunestyrerepresentant


Noen aktuelle pekere;

Forvaltningsloven kapittel II https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§6

Kommunelov og direktør https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/§13-1

Handelsforum tilskudd https://sunndal.pj.360online.com/Journal/SearchRelated?caseYear=2019&sequenceNumber=1580&documentNumber=5#caseDocument_2019-1580-5

Tilskudd nytt aksjeselskap https://sunndal.pj.360online.com/Journal/SearchRelated?caseYear=2020&sequenceNumber=1031&documentNumber=60#caseDocument_2020-1031-60

Tilskudd reiselivssatsing

https://sunndal.pj.360online.com/Journal/SearchRelated?caseYear=2020&sequenceNumber=1031&documentNumber=57#caseDocument_2020-1031-57

Næringsforeningen https://suns.no/sunndal-naeringsforening/