Leserbrev

Mål og visjoner i Molde kommune.

"Vi mener å ane konturer av en plan for en by med et stort omland. Dette er to svært ulike utgangspunkt!"

Nesset, Midsund og Molde ha vært en kommune siden 1. januar 2020. 

Meninger


Vi har nå i snart halvannet år levd i nye Molde kommune, tidligere Nesset kommune, Midsund kommune og Molde kommune har slått seg sammen og blitt en. Denne endringen har det vært ulik grad av entusiasme for, mange har vært skeptiske, usikre og til og med bekymret for hvordan dette skulle bli.

En ny kommune trenger planer, mål og felles forståelse av hvem vi er og hvordan vi ønsker å utvikle oss. Kommuneplanens samfunnsdel er nå ute på høring og vi i Senterpartiet har gått gjennom høringsdokumentet. Dette skal gjennom politisk behandling, men vi ønsker allikevel å ytre oss på denne måten for å bidra til å skape diskusjon og engasjement omkring denne viktige høringa.

Hvem og hva er nye Molde kommune nå og om ti år – det skal kommuneplanens samfunnsdel ta for seg. For oss i Senterpartiet er Molde kommune en landkommune med en koselig by som naturlig sentrum. Vi mener å ane konturer av en plan for en by med et stort omland. Dette er to svært ulike utgangspunkt!

Det foreligger et stort og omfattende kunnskapsgrunnlag som bakgrunn for planen. Likevel mener vi at det er en passiv holdning å se mest til statistiske framskrivinger om hva en kan forvente seg av endring i befolkningssammensetning og endret bosettingsmønster. Mange faktorer vil ha stor innvirkning på samfunnsutviklinga de neste 10 årene. Covid-19 er siste eksempelet hvor mange har fått totalt endret arbeidshverdag ved å være mindre knyttet til arbeidssted. Trender knyttet til livstil- og boønsker kan også gi større avvik fra forespeilet statistikk.

Merk at selv med mye sentraliseringspolitikk de siste 8 årene, er ordet «småbruk» ett av de mest søkte ordene på bomarkedet. Og selv med en økt andel eldre innbyggere fremover, bør vi og legge til rette for å øke tilflytterlysten for de yngre ved f.eks. sikre gode tjenestetilbud i hele kommunen vår. En kan gjerne nytte kunnskapsgrunnlaget til fundament, men vær oppmerksom på at det ikke er fasiten for hva fremtiden vil bringe. Det er det selve plandokumentet som kan forme! Da er det viktig at planen viser at vi har tro på at vi skal sikre blant annet økt tilflytting (også utenfor sentrumsnære boområder) og skape vekstmuligheter for et variert næringsliv i hele kommunen.

Kommunen skal også ha en visjon og noen verdier som ligger til grunn. Vi mener at en visjon i tillegg til å gi et grunnlag for hva som er ønsket utvikling, også bør ha en ordlyd som gir direkte assosiasjoner til samhørighet og kultur- eller stedstilknytning. Verdigrunnlagene kan være som foreslått, men selve visjonen ønsker vi endret. Vi er frimodige nok til å lansere vårt forslag til visjon for Molde kommune: «Vi strekker oss langt». I våre ører viser dette at kommunen har vilje til å ivareta den enkelte innbygger, gir rom for nytenking, gründersatsing og næringsutvikling. Vi synes også at visjonen markerer at vi alle i denne langstrakte kommunen skal være rause og ønske hverandre vel.

Vi håper mange vil gå inn på nettsidene til Molde kommune og gi et høringssvar. Dette er en god mulighet til å påvirke hvordan vi vil ha det!

For Molde Senterparti

Nina Iren Ugelvik og Randi Gunnerød