Leserinnlegg:

Kvinner – stå på for likelønn!

Kvinner tjener gjennomsnittlig så mye dårligere enn menn at de fra i dag i teorien jobber gratis ut året. Dagen i dag markeres som Likelønnsdagen. Vi ligger langt unna å gi kvinner likestilling i lønnsfastsettelsen.

Torill Brunsvik, fylkesleder FO Møre og Romsdal.  

Meninger

Et kjønnsdelt arbeidsmarked er en del av problemet. Kvinner velger i større grad omsorgsyrker. Disse yrkene betales dårligere. Kvinner kan være treårig utdannet, kommunalt ansatt barnevernspedagog, førskolelærer eller sykepleier og tjene 70 000,- mindre i året enn den mannlige IT-rådgiveren, byggingeniøren eller økonomen i samme kommune. Men det er ikke kun de typiske kvinnedominerte yrkene som lønnes lavere enn de typisk mannsdominerte yrkene. Man finner også ulikelønn mellom kjønnene innenfor samme sektor og bransje. Menn tjener da bedre enn kvinner i samme type stillinger. Det er ikke rettferdig.

Typiske mannlige yrker innenfor olje, industri og IT verdsettes høyere i lønnsfastsettelsen. Det er mye fokus på innovasjon og nyskaping. Dette er selvfølgelig viktig, men hvilken samlet verdiskapning ville vi som nasjon hatt uten de tradisjonelle kvinnelige yrkene? Uten sosialarbeideren i NAV, barnevernspedagogen, miljøterapeuten, læreren og sykepleieren? Kvinners bidrag til verdiskapningen i samfunnet er viktig, men verdsettes mindre i lønnsfastsettelsen.


Livsløpseffekt og ufrivillig deltid

Kvinner lønnes lavere enn menn fra første start i arbeidslivet, og ulikheten forsterkes når kvinner får barn. Samfunnet har store forventninger til hvilket ansvar kvinnen skal ta overfor barna, og det er oftest hun som blir mest borte fra arbeidslivet i denne mellomfasen. Alle disse skjevhetene følger kvinnen inn i pensjonsalder, hvor hun da får en lavere pensjon enn mannen.

Kvinner jobber mer deltid, og deltidsansatte får lavere timelønn enn heltidsansatte. I mange flere sektorer, som for eksempel helse- og omsorg er det mye deltidsstillinger blant kvinner. Heltidsstillinger er ofte vanskelig å oppdrive. Likelønnskampen er også en kamp mot ufrivillige deltidsstillinger blant kvinner.

Kvinner tjener kun 87 kroner per hundrelapp menn tjener. Dette er et samfunnsproblem fordi det fører til økt ulikhet i samfunnet. Ulikhet er det motsatte av bærekraft, og derfor er et av FNs bærekraftmål at kvinner skal tjene det samme som menn.


Ikke akkurat Speedy Gonzales

Utviklingen går dessverre for tregt. I år markerer vi Likelønnsdagen en dag tidligere enn i fjor. De siste årene har det ikke vært noen bedring av denne urettferdige forskjellen i lønn mellom kvinner og menn. Kvinnekampen går bakover. Urettferdigheten er åpenbar.

Hvis alle kvinner hadde gått hjem fra arbeid i dag og nektet å jobbe ut året hadde hele samfunnet stoppet opp. Kvinner er helt essensielle for samfunnet vårt, på samme måte som menn. Det er uakseptabelt at halve befolkningen skal tjene mindre enn den andre fordi de er kvinner. Det finnes ingen unnskyldning for å opprettholde ulikelønn. Arbeid av lik verdi, med utdanning på likt nivå, skal lønnes likt!

I FO som er organisasjonen for sosialarbeider med høyere utdanning er nærmere 80% av våre medlemmer kvinner. Vi vil jobbe aktivt for utjevning av kjønnsforskjellene når det gjelder lønn. Forskjellene i lønn må anerkjennes som et problem, og fagforeningene og politikken må jobbe aktivt for å bekjempe forskjellene. Lønnsgapet mellom kjønnene må tettes!


Torill Brunsvik, Fylkesleder FO Møre og Romsdal