– Jeg har ikke feilinformert

Meninger

Viser til flere oppslag i avisa Driva vedr. nedleggingstruede Vistdal bofellesskap.

Min uttalelse vedr. saken til Driva nett 11. november 2021, ser ut til å ha falt kommunalsjef Tanja Thalen noe tungt for brystet. Hun tillater seg å påstå at jeg feilinformerer.

Jeg har ikke feilinformert. Det jeg har båret frem er folkemeningen og som kommunestyrerepresentant og medlem av Molde eldreråd, føler jeg både rett og plikt til å bringe videre det som jeg får tilført i viktige saker for innbyggerne. Naturligvis må jeg holde meg innenfor de begrensninger som er gitt i forhold til min taushetsplikt. Det eneste jeg er villig til å endre, er at jeg skulle ha bedt journalisten bruke anførselstegn foran og bak ordet institusjonsplasser når det ordet ble brukt. Sannheten er likevel den at driften ved bofellesskapet har langt på veg vært institusjonsdrift.

Når det gjelder det jeg er blitt korrigert på av kommunalsjefen, er det følgende:

Sitat 1: Hovedargumentet til Steinsvoll i artikkel i Driva 11.11.21 er at Molde kommune legger ned 8 institusjonsplasser ved å legge ned Vistdal bofellesskap.

Riktig fakta: Bofellesskap/omsorgsboliger er ikke institusjonsplasser. Beboere i bofellesskap/ omsorgsbolig er per definisjon hjemmeboende. Vistdal bofellesskap har 9 leiligheter der beboere leier leilighet av Molde Eiendom KF.

Min kommentar: Skulle ha bedt journalisten bruke anførselstegn før og etter ordet institusjonsplasser.

Sitat 2: Steinsvoll sier at «kommunen har også folk liggende på sjukehus som er ferdig utskrevet».

Riktig fakta: Når kommunen har ferdigbehandlede pasienter på sykehus som vurderes til å ha behov for et korttidsopphold på grunn av sin helsetilstand, blir de værende på sykehuset til det er ledig plass i kommunens korttidsavdeling.

Min kommentar: Har jeg feilinformert ved å si at Molde kommune har utskrivningsklare pasienter på sykehus når tallet ligger mellom 2 og 3 hvert døgn? Sannheten finnes i rapporten for liggedøgn.

Sitat 3: Videre blir det sagt «Jeg vet ikke hva som er gjort for å få folk til å søke seg til bofellesskapet i Vistdal. Når det gjelder arbeidet med å få fagfolk til å søke seg til kommunen må man stelle seg slik at man blir attraktiv. Folk må tilbys heltidsjobb. Det nytter ikke å tilby deltidsjobb til nyutdannede ungdommer».

Riktig fakta: Kommunen har ikke hatt søkere som ønsker seg til leiligheter i Vistdal bofellesskap det siste halvannet året. Nesset omsorgsdistrikt har hatt ute utlysning til

sykepleier/vernepleier siden desember 2020 på flere 100 % stillinger uten av den grunn å få rekruttert nye ansatte med riktige kvalifikasjoner. De få en har klart å rekruttere i løpet av 2020 har fått ønsket stillingsprosent.

Min kommentar: Har jeg feilinformert når jeg fordi jeg ikke vet, stiller spørsmål om hva kommunen har gjort for å få folk til å søke seg til bofellesskapet i Vistdal?

Det meste av svaret på dette ligger i intervjuet med representanter for Vistdal bygdelag gjengitt på Driva nett 14. november 2021. Ellers er det slik jeg ser det, innlysende at en arbeidsplass som er nedleggingstruet ikke er attraktiv for arbeidssøkende.

Mine spørsmål til ordføreren er følgende:

1. Slik jeg har lært, går kommunikasjonslinja mellom kommunepolitikerne og administrasjon til kommunedirektøren. Kan ordføreren bekrefte at så er tilfelle også i Molde kommune?

2. Er det vanlig i Molde kommune at kommunalsjefer går ut og «refser» kommunestyremedlemmer for at det blir stilt spørsmål og gitt kommentarer i saker av politisk karakter?

Takker for at svar blir gitt under kommunestyrets møte 18. november 2021.

Mellvin Steinsvoll, Ap