Leserinnlegg

Osvassdraget og Visavassdraget i fare

Dette sidevassdraget til elva Visa er i fare, mener Naturvernforbundet i Molde.  Foto: DNT Romsdal

Meninger

Vassdragsområder som Stortinget har vernet mot kraftutbygging er under press.

Hensikten med vassdragsvernet var å ta vare på helhetlige natur- og friluftsområder i et langsiktig perspektiv. Vassdragsvernet var et kompromiss mellom vern og utbygging, og det må respekteres. Dersom en eller en del av en elv i et vernet område blir bygd ut, kan dette i neste omgang brukes som argument for mer utbygging på grunn av reduserte verneverdier etter den første utbyggingen. Da er alt lagt til rette for flere bit for bit utbygginger.

De eneste vassdragsområdene i Molde kommune som Stortinget har vernet mot kraftutbygging er Visa sitt nedbørsfelt og Osvassdraget.

Oselva, Storelva, Fosterlågen og Osvatnet er sentrale i Osvassdraget. Landskapsformer, friluftsliv, kulturminner, skog, botanikk og dyrelivet var et viktig grunnlag for vernet. Store skogsmyrer og glissen furuskog er karakteristisk i dalbunnen, mens dalsidene har tettere furu- og bjørkeskog. Vassdraget er av de aller viktigste lakseelvene i Romsdal, og med potensiale for mer fisk. Det har også bestander av blant annet sjøaure, innlandsaure, innlandsrøye. Elvemusling og ål, som er rødlistearter, er også registrert.

Visa i Vistdalen sammen med sideelvene ligger i et landskap med kort avstand fra alpine fjell til en dyp hoveddal til utløp i fjorden. Bakgrunnen for vernet var botanikk, dyrelivet, kulturminneverdier og friluftslivet. I Horndalen (Hånådalen), Kjøvdalen og Langdalen går de vernede sideelvene i foss og stryk. I Horndalen har DNT Romsdal sitt rutenett til blant annet Vasstindbu. Måsvassbu ligger øverst i Langdalen, og er et viktig utfartsmål hele året. Urørt vassdragsnatur er en stor opplevelse for folk fra alle nasjoner.

Ett av argumentene som brukes av enkelte rikspolitikere for å få gjennomslag for utredninger om utbygging i verna vassdrag er ny og miljøvennlig teknologi. Dette ble også brukt av en lokal politiker i et leserinnlegg i Driva tidligere i denne måneden.

Kraftselskap mener at kraftstasjoner og rørgater i fjellet er miljøvennlig teknologi. De store mengdene med stein fra tunellene som tippes i nærheten av tunellåpningene nevnes ikke.

Når et vassdrag blir tatt i bruk til kraftproduksjon, er det vanlig at vann blir oppdemt og ført bort fra elva og lagt i rør. Det er magasinkapasitet som er den sikreste inntektskilden. Raske start og stopp av vannuttaket har en rekke negative konsekvenser for naturmangfoldet både i og langs vann og elv. Noe som for eks fører til stranding av fisk.

Om kraftstasjonen er i fjellet eller utenfor betyr lite for de negative konsekvensene for livet i en regulert elv. Regulering av sidevassdrag uten oppdemninger har også vesentlige negative konsekvenser for livet i et vassdrag. Nye kraftlinjer i naturen er en annen negativ konsekvens.

Vi registrerer at klima og det grønne skiftet blir brukt som argument for mer kraftutbygging, nye naturinngrep og arealendringer. Det må være en misforståelse at dette sikrer en bærekraftig framtid. Fakta er at FN ikke bare har erklært en klimakrise, men også en naturkrise. Det er derfor FN har vedtatt at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer.

Kommunestyret må snarest gi regjeringen en klar tilbakemelding om at Molde kommune står fast på Stortinget sitt vernevedtak for Osvassdraget og Visavassdraget uten noen form for utbygging. Disse må være helt uaktuelle for regjeringen sin foreslåtte energikommisjon.

Naturvernforbundet i Molde