En anstrengt fylkesøkonomi fører til at vi som skole har blitt bedt om å kutte i vårt budsjett, noe som i praksis vil gå utover antall ansatte, og dermed kvaliteten på undervisningen og bredden i fagtilbudet. Rent konkret vil nedskjæringer i skolens økonomiske rammer kunne føre til at vi kan tilby færre studieretninger og færre programfag ved vår skole.

Mer sammenslåing av klasser til større grupper vil også være en mulig konsekvens av dette. Ikke bare vil vi bli mindre attraktive om dette blir en realitet, men våre ungdommer fra Rindal, Halsa og Surnadal må kanskje se seg om etter andre skoler for å kunne velge de studieretningene og programfagene de ønsker. Vi vet også at sannsynligheten for at ungdom bosetter seg i hjemkommunen etter endt utdanning øker dersom de fullfører videregående opplæring lokalt.

Som lokalsamfunn vil vi fort merke de negative konsekvensene av at ungdommene våre velger å flytte fra bygda. Både kommunene, næringslivet og befolkningen ellers bør ha interesse av at ungdommene våre bor hjemme til endt videregående opplæring. Som bidragsytere i idretts- og kulturliv, deltidsarbeidende i offentlig og private virksomheter og ungdommelige innslag i lokalmiljøet for øvrig er ungdommene våre en uvurderlig ressurs vi ikke kan ta oss råd til å nedprioritere.

Surnadal videregåande skole og andre videregående skoler utenfor byene må kunne tilby studieretninger som gir den kompetansen samfunnet og næringslivet etterspør også i framtiden. Vi er da avhengige av å kunne opprettholde utdanningsprogrammene innen yrkesfag som fører til fagbrev ved endt opplæring. Samtidig er vi nødt til å kunne tilby god bredde i programfag for de av våre elever som går på studiespesialisering, slik at de har mulighet til å velge fagkombinasjoner ut ifra interesse og opptakskrav til høyere utdanning.

Å drive skole koster penger, og kanskje særlig i distriktene. Vi mener at god opplæring og utdanning for ungdommene våre bør prioriteres høyt når ressursene skal fordeles. Forslagene til kutt som har kommet fram så langt vil, etter vår oppfatning, ha negative konsekvenser både for elever og ansatte ved skolen.

Surnadal vidaregåande skole scorer høyt på gjennomføring og trivsel, og bekymringen er stor for at disse resultatene vil være vanskelige å oppnå med alvorlige kutt.

Vi oppfordrer innbyggere, næringsliv og politikere med lokal tilknytning til å engasjere seg på vegne av elevene i vårt nærområde, slik at Surnadal vidaregåande skole fortsatt vil være en god skole for ansatte og elever i årene som kommer.

Norsk Lektorlag, Surnadal vidaregåande skole