Joda, vi vil nok trenge kraft også i framtida, men vindkraft i urørt natur er ikke løsninga. Det er i beste fall et sidespor som ikke fører noe sted. Energistrategi. Hva ligger egentlig i det? Det er utvilsomt ingen enkel sak hvor lettvinte, raske og uoverveide løsninger er svaret. En energistrategi kan omfatte så mangt, også vindkraftutbygging.

Heim kommunes arealdel i ny kommuneplan ligger nå ute på høring. Hele fem av våre urørte fjellområder var av kommunedirektøren foreslått regulert til vindkraftindustri. I kommunestyremøtet 17. november ble det flertallsvedtak for å ta ut igjen disse fem områdene fra høringsforslaget til kommuneplanens arealdel. Ikke alle var like fornøyde med dette vedtaket. Ordføreren fremmet derfor dette forslaget, som bekymringsverdig nok ble vedtatt:

«Energistrategi for Heim kommune må diskuteres i egen sak, i løpet av høringsperioden. Kommunedirektøren bes om å lage forslag. Alternative energiløsninger må diskuteres.» Det er vanskelig å tolke dette som noe annet enn et nytt forsøk på å få lurt disse fjellområdene inn i plana igjen. Høringsperioden varer fram til 5. januar 2023.

Skal disse fem områdene i Heim kommune, nesten 41 km², ofres til storstilt vindkraftutbygging?

En kommuneadministrasjon som fra før er overarbeidet forventes imidlertid å klare og utrede et så omfattende tema som en energistrategi er, bare i løpet av adventstida og julehelga, i tillegg til sine andre gjøremål.

Det finnes veldig mange grunner for å ikke inkludere disse fem fjellområdene i kommuneplanens arealdel igjen. Det blir for omfattende å ta med alle de punktene her. Trolig er det heller ikke nødvendig, for de siste års utbygginger har gjentakende ganger vist befolkninga de mange negative sidene ved vindkraftutbygging.

Det som derimot er ganske ukjent for mange er at det i NVEs nye konsesjonssystem for vindkraftsaker har kommet inn en ny bestemmelse, av NVE kalt for «vetorett».

Rognskogfjellet slik det ble illustrert i 2019. Nå har teknologien utviklet enda større vindturbiner. Det nye konsesjonssystemet fungerer slik at utbygger og kommune sender samtidige meldinger til NVE om å ta en vindkraftutbygging til konsesjonsbehandling. På dette stadiet er det som regel kun de privatrettslige avtalene, «unntatt offentlighet», mellom enkelte grunneiere og utbygger som er på plass. Vindkraftanlegget er foreløpig verken planlagt eller konsekvensutredet enda, og kommune og innbyggere kan derfor naturlig nok ikke få informasjon om hva vindkraftutbygginga faktisk vil innebære. Vi må fint ta til takke med det utbygger og NVE etter hvert blir enige om.

Kommunens «vetorett» anses benyttet hvis kommunen velger å IKKE sende en positiv melding sammen med utbygger til NVE. Dette er faktisk en kommunes eneste og siste sjanse til å avvise en eventuell vindkraftutbygging. Er kommunestyret positive til utredning, eller faktisk bare litte vage i formuleringene sine, så blir kommunen fra vedtaksdatoen degradert til kun å være en høringsinstans uten mulighet til videre reell påvirkning i prosjektet. Hvis en kommune har ferdig regulerte områder (f.eks. i arealplan) som er avsatt til vindkraftproduksjon, anses dette av NVE som et utført positivt vedtak. Ved å innlemme regulerte vindkraftområder i kommuneplanens arealdel frasier Heim kommune seg dermed «vetoretten» allerede før utbygger har kommet offisielt på banen, og kommunen degraderer dermed seg selv til kun å være en høringsinstans uten noen reell innflytelse. Det er også verdt å merke seg at hvis Heim kommune vedtar å inkludere noen av de omtalte fjellområdene i arealdelen igjen, så må man anta at utbyggere «kommer ilende fra alle kanter» med hvert sitt forslag til utbygging. Da blir det helt og holdent opp til NVE å velge og bestemme hvem som får bygge ut, ettersom kommunens «vetorett» ikke gjelder lenger. Og den da etterfølgende prosessen med ekspropriasjon av ubeleilige grunneiere oppleves nok som en rimelig formalitet for en vindkraftutbygger med gigantisk statsstøtte i ryggen.

Engasjementet for å ivareta naturen i Heim er stort. En underskriftskampanje mot industrialisering av våre aller nærmeste fjell, viser at befolkninga ønsker at de yngste også skal få vokse opp og leve godt i et naturskjønt Heim med mangfoldige rekreasjonsmuligheter i nærheten. I skrivende stund nærmer det seg nå 2000 signaturer. Og det er bare på den digitale lista.

Som politiker har du nå en enestående mulighet til å gjøre de rette valgene på vegne av naturen, klimaet og våre etterkommere. Man kan ikke redde klimaet uten å samtidig ta vare på naturen! Kommunestyret i Heim oppfordres derfor på det sterkeste å IKKE inkludere områder regulert til vindindustri i kommuneplanens arealdel. Det finnes ingen angreknapp å trykke hvis våre fjell nå legges ut på billigsalg…

Jørulf Vullum