Strømforbruket som går med til aluminiumsproduksjon bruker over 13 prosent av Norges totale vannkraftproduksjon i et normalår. Dette betyr faktisk at det daglige energiforbruket som brukes til aluminiumproduksjon tilsvarer det årlige forbruket til to-tre tusen husholdninger.

Dette sier tre forskere fra SINTEF

GEMENI – Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF 07.02.2021 Aluminium er et av verdens mest brukte materialer - og helt avgjørende for det grønne skiftet. Men forbruket av kull øker på grunn av etterspørselen. Vektbesparelsene som lettmetallet aluminium gir, vil hjelpe verden å nå 2050-målet om null nettoutslipp av klimagasser – og etterspørselen øker.

Men utslippene fra produksjonen må krympes drastisk. Disse tre forskerne foreslår syv veier mot grønnere produksjon av det viktige materialet.

Her er deres 7 forslag til utslippskutt i aluminiumsproduksjonen.

Utslippskutt – mulighet 1: Mer fornybar energi

Det store behovet for elektrisk energi i aluminiumindustrien viser hvor viktig det er å produsere aluminium i land eller steder som Norge, Island, Canada, eller Russland, der hovedkilden til elektrisk energi er fornybar og ikke karbonbasert. Dette fordi karbonbaserte energikilder har veldig høye CO2-fotavtrykk og dermed øker det totale CO2-utslippet ved aluminiumproduksjon.

Altså, dersom Storbritannia produserer aluminium med norsk strøm er det også et bidrag i nå verdens klimamål. De tre vanligste kildene til energi når aluminium produseres er kullkraft, gasskraft og vannkraft. I Norge har vi Alcoa og Hydro som produserer henholdsvis ECOLUM- og REDUXA-produkter, som kalles lavkarbonaluminium fordi de produseres med fornybar energi. Er det det som skjer i Storbrittania også Bjørn Jacobsen? Da antar jeg at SV heier på det.

Fakta om forbruk av aluminium i Norge og verden:

Produksjon av aluminium i Norge skaper store eksportinntekter og mange arbeidsplasser: Tall fra SSB viser at det ble eksportert aluminiumsvarer for mer enn 25 milliarder kroner hvert år, fra 2000 til 2018, med en topp på 35 milliarder i 2007. Eksplosiv vekst i produksjon: Den globale produksjonen av aluminium har nesten doblet seg på ti år, og da er ikke resirkulert aluminiummetall inkludert. Produksjonsveksten siden årtusenskiftet har nesten utelukkende funnet sted i Kina der kull er hovedkilden til elektrisk energi. Globalt sett går derfor trenden i feil retning for CO2 -utslipp fra aluminiumproduksjon.

Denne trenden kan bare snu ved at det bygges ut mer fornybar energi.

Utslippskutt – mulighet 2: Forbedrede prosesser

Det er mulig å redusere både energiforbruk og CO2-utslippet med dagens Hall-Héroult-teknologi.

Utslippskutt – mulighet 3: Karbonfangst og energigjenvinning

Karbonfangst og -lagring (CCS) blir også vurdert av industrien for å begrense CO2-utslippene til atmosfæren.

Kuttmulighet 4: Biobaserte anodematerialer

Forskningsmiljøer i Canada og Norge forsker på de beste måtene man kan bruke biokarbon materialer som karbonanoder for aluminiumsindustrien. En av SINTEFs aktiviteter innen dette området er BioCarbUp, et samarbeidsprosjekt med NTNU og en rekke industripartnere.

Utslippskutt – mulighet 5: Inerte anoder

Dette konseptet er nå under prøving hos Alcoa og partnere i Canada via dannelsen av Elysis.

Kuttmulighet 6: Ta fram skrotede teknologier

Vi forsker stadig på ulike teknologier som kan bidra til å nå klimamålene. Av og til innebærer det å se på hva som har blitt gjort tidligere –selv når prosjekter har blitt lagt på is.

Og så kommer vi til det som skjer på Raudsand og på Rød:

Utslippskutt – mulighet 7: Resirkulering

Økt resirkulering er også en måte å redusere både energiforbruk og CO2 utslipp på. Aluminium er godt egnet for resirkulering og dette krever bare en brøkdel av den energien (ca. fem prosent) som kreves sammenlignet med produksjon av «jomfruelig» (primær) aluminium. Som bonus er også CO2-utslippene minimale når aluminium gjenvinnes.

Metallprodusentene jobber for å øke produksjonen av resirkulert aluminiummetall. Metallprodukter produsert med høy andel resirkulert metall får egne betegnelser. Hydro og Alcoa har henholdsvis metallproduktene CIRCAL og EcoDuraTM som er produsert med høyt innhold av resirkulert metall og brukt aluminium-skrap.

Alle prognoser viser at verden trenger mer aluminiummetall om den skal bli grønnere. Derfor er det viktig å finne løsninger på energi- og klimadilemmaet knyttet til aluminiumproduksjon. Dette kan gjøres ved å forbedre dagens teknologi, flytte produksjonen dit fornybar energi, forbedre CCS-teknologi, samt ta i bruk teknologier som minsker CO2-utslippene vesentlig og resirkulere så mye aluminium man bare kan.

Dette er grunnene til at det er fornuftig å transportere saltslagg, som inneholder 5-8% aluminium, fra Storbritannia til Raudsand. Norske arbeidsplasser står ikke i fare, vi sparer kloden for store CO2 utslipp og man sparer transport av alumina (foredlet bouxitt) fra Brasil til Norge.

Anne-Karin Sjøli Kommunestyrerepresentant Molde H