I tirsdagens formannskapsmøte i Heim skulle det avgjøres hvordan kommunen stiller seg til det foreslåtte torskeoppdrettet ved Strand i gamle Halsa, skriver Knut Marius Tjørstad i dette leserinnlegget.

På forhånd var det levert inn flere innsigelser fra lokalbefolkningen. Kommunedirektøren hadde også anbefalt å si nei, blant annet grunnet mangelfull informasjon om hvordan et slikt anlegg vil påvirke miljøet i fjorden, med blant annet en henvisning til en rapport fra Havforskningsinstituttet. Kommunedirektøren sier:

“Vinjefjorden/Arasvikfjorden/Korsnesfjorden er kjent som en god fjord for fiske etter sild, men også for godt torskefiske. Ut fra rapporten «Kunnskapsgrunnlag for mulig påvirkning fra oppdrettstorsk og levendelagret torsk på villtorsk» utgitt av Havforskningsinstituttet i 2021, ser vi at det kan være gode grunner til å være restriktiv til klarering av akvakulturlokaliteter i sjø da det er store kunnskapshull vedrørende virkninger av torskeoppdrett på lokale stammer av villtorsk. I denne delen av Heim kommune er det flere viktige funksjonsområder for villtorsk i tilstøtende sjøområder som potensielt kan bli berørt av akvakulturplanene.”

Alt dette skulle formannskapet ignorere under møtet tirsdag. For den som hadde forventninger om en opplyst og veloverveid debatt, ble møtet en skuffelse. Kanskje hadde jeg for store forventninger til lokalpolitikerne, men debatten under møtet kan vel i beste fall kunne kalles blodfattig og i verste fall uopplyst. Det gjør at man begynner å lure på hva som ellers foregår i lokalpolitikken. For ikke bare velger formannskapet å se bort fra rapporter fra fagfolk, men også innspill fra egen lokalbefolkning.

Det som da er slående med formannskapsmøtet (opptak av møtet kan sees på Heim sine hjemmesider) er hvordan omtrent ingen av medlemmene tar stilling til kommunedirektørens innstilling og de negative aspektene som er trukket frem, deriblant miljøhensyn og konflikt med egne innbyggere.

I et innlegg under møtet sier Marte Halvorsen (Sp) at formannskapet ikke skal ta stilling til skepsis mot torskeoppdrett og spørsmålet om miljø og bærekraft, men at dette “blir opp til fylket”. Om man ikke skal ta stilling til dette på lokalt nivå, hvor man faktisk ser konsekvensene av valgene sine og har størst mulighet til å direkte påvirke sine nærområder, hva er da poenget med lokale folkevalgte?

Man bør kunne forvente at politikerne viser seg skikket nok til å kunne ta velinformerte valg når saker med så store konsekvenser skal avgjøres. For om politikerne hadde løftet blikket litt, hadde de kunne sett hvordan lignende saker har blitt behandlet i gamlefylket Møre og Romsdal, hvor det ble sagt nei i Sunndal, blant annet på bakgrunn av mangelfull kunnskap om hvordan slike anlegg vil påvirke miljøet i fjordene. Det hele vitner om stor kunnskapsløshet.

Dette inntrykket sementeres når man ser utspillet til Even Hendseth (H) i en kommentar til Avisa-ST onsdag. Her trekker han igjen frem at man ikke kan ta hensyn til konflikter med de som bor og oppholder seg i kommunen, når det er snakk om å tiltrekke seg eksternt næringsliv, da higen etter å “se mot Orkland” veier mer. Når ikke en gang kommunen får tilskudd fra Havbruksfondet, tas avgjørelsen med et håp om at de som skal jobbe på anlegget vil bosette seg i kommunen, en foreløpig fiktiv gruppe som sammen med eksternt næringsliv er viktigere enn interessene til miljøet og de som allerede bor i kommunen. Det eneste Hendseth oppnår med dette er å vise at kommunen er på billigsalg og at innbyggere ikke kan være sikre på at deres hensyn blir ivaretatt om det kommer noen som vifter med lommeboka og lover gull og grønne skoger.

Nå må man håpe at fylket gjør den jobben som formannskapet skulle ha gjort, med en skikkelig gjennomgang av saken og ved å lytte til innspillene som har kommet, både fra kommunedirektøren, fagfolk og fra innbyggerne. For de som er satt til å representere innbyggerne ser ikke ut til å ha dette i bakhodet i sin jakt på å tiltrekke seg nye næringsinteresser, koste hva det koste vil.