11. september i år, går jeg i et leserinnlegg under overskriften ”Innbyggerne må få vite sannheten”, inn på viktigheten av at innbyggerne får vite sannheten om Molde kommunes vanskelige økonomiske situasjon. 12. oktober i år under overskriften ”En stor kommunikasjonsutfordring”, understreker RBs leder de store utfordringer, som politikerne i Molde har i forhold til å kommunisere med bekymrede innbyggere.

At den økonomiske situasjonen i Molde kommune er vanskelig, tror jeg ingen vil prøve å prate  seg bort fra. Grunnene til at Molde kommune er kommet i denne vanskelige økonomiske situasjon, er det noe tyngre å sette de riktige ordene på. Det blir i alle fall feil når kommunens ordfører hevder slik det fremgår av Rbnett 12. oktober 2022, at det er eksempelvis helse- og omsorgsektoren i Molde kommune som er den ødeleggende for økonomien. Av et slikt utsagn er det lett trekke den slutning at jeg som syk, eldre eller pleietrengende representerer en uønsket belastning for kommunen. Utsagnet om det får bli stående, er også et slag i ansiktet på de mange dyktige pleie- og omsorgsarbeidere som står på og gjør sitt beste for å gjøre dagene enklest mulig for den som trenger hjelpen. Når det er sagt, så vil jeg både håpe og tro at ordførerens utsagt slik det ble sitert, ikke er det som ordføreren ønsker å si.

Slik situasjon er, må politikerne stå frem og ta det ansvar de har som politikere. De må åpent og ærlig gi innbyggerne den riktige informasjon om de reelle grunnene til at vi er der vi er. Vi må åpent og ærlig innrømme at i iveren etter å investere i ikke lovpålagte tiltak, ikke har hatt godt nok tak på de økonomiske konsekvensene av de vedtak som er fattet. I iveren etter å få frem glansbildene/symbolene, har den store og godt kjente økning i behovet for helse- og omsorgstjenester de neste 15-20 årene, kommunens sterkt belastende gjeld og faren for renteøkninger, fått for lite plass før klubba har falt. Slik jeg oppfatter de av våre innbyggere jeg snakker med, er de svært opptatt av situasjon. De har mange spørsmål de så gjerne skulle ha hatt svar på. Blant de spørsmål som reises er:

1. Med henvisning til klar tale i fra kommunens toppadmnistrasjon og forslagene derfra om     innsparinger blant annet i helse- og omsorgsektoren; er økonomien i Molde kommune virkelig så     dårlig som det blir gitt uttrykk for? 2. Hvorfor er vi kommet i denne vanskelige situasjon? 3. Hva vil den svært høye lånegjeld som følge av stor investeringslyst, bety for Molde kommune som     tjenesteyter de nærmeste 10-15 årene?

4. Hvilke tilbud skal de eldre og syke kunne forvente av Molde kommune når behovet for tjenester     inntrer? 5. Hva skjer med vedtak gjort i kommunestyret om planlegging/utbygging i eldreomsorgen? 6. Hva skjer med skolesektoren? 7. Hva gjør det politiske Molde for å følge opp de løfter som er nedfelt i avtalen som i stor grad var      grunnlaget for etablering av nye Molde kommune (Intensjonsavtalen)?

Nå må vi politikere på banen. At det er valg neste år er ingen grunn for å vike unna sannheten.

Som politikere, er vi folkets ombud. Vi er valgt av folket og har ansvar for at forvaltningen av folkets ressurser gir gode og trygge tjenester til alle innbyggere fra vugge til grav. I midlertid så er vårt demokratiske system innrettet slik at det gjennom forhandlinger i starten på en kommunestyreperiode,  skapes styrende flertallskonstellasjoner kalt posisjon og med ordfører og varaordfører på toppen. Denne posisjon har i kraft av sitt flertall, makten og det overordnede ansvar.

Mellvin Steinsvoll Medlem av Molde kommunestyre fra AP Medlem av Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd Medlem av Eldrerådet