De siste dagene har det vært en del oppmerksomhet i mediene om død fisk i Auravassdraget. Dette er en situasjon ingen ønsker og som vi forsøker å unngå med en rekke tiltak.

All kraftproduksjon har en påvirkning på miljø og samfunn. Derfor er det i vannkraftskonsesjoner pålegg om avbøtende tiltak på blant annet miljøet. Så også i Aura. I tillegg gjør Statkraft en rekke frivillige tiltak vedrørende miljøet i vassdraget.

Vi er blant annet pålagt utsetting av laks (50 000 i året) og ørret (2500), og å utføre miljøundersøkelser i Auravassdraget inkl. Eira. Vi har også utført bedring av de fysiske forholdene i vassdraget. I vårt kultiveringsanlegg for laks i Eresfjorden har vi gått over til genbankkultivering, som er med på å sikre rein Eiralaks, uten påvirkning fra rømt oppdrettslaks.

Vi har de siste årene hatt overskudd av rogn i vårt anlegg i Eresfjorden, dette har vi fått tillatelse av Statsforvalteren til å plante ut i nedre del av Aura elv. Undersøkelsene fra NINA viser at dette har vært et oppvekstområde de siste årene.

I år vi hatt en svært tørr start på året og dermed lave vannføringer i elvene. Spesielt i sideløpene har elvene tørket helt ut. Dette var også tilfelle for Aura før utbygging i for eksempel vinteren 1950/51 og 1959/60 (Ref. NINA rapport 275). I et avisoppslag i Sunnmørsposten 11. des 1959 var det beskrevet at Aura praktisk talt var tørr.

I OEDs beslutning i vilkårsrevisjonen for Aura (2021) vurderte de nytten av minstevannføring til å være mindre enn tapt kraftproduksjon. Imidlertid har Statkraft hovedansvaret for å utarbeide et helhetlig utkast til plan for bedring av gyte og oppvekstforhold i Aura. Utkast til plan skal forelegges Miljødirektoratet før aktuelle fysiske tiltak i henhold til planen kan pålegges av NVE. Planen bør samordnes med krav om fortsatt fiskeutsetting, samt andre tiltak og undersøkelser evt. Miljødirektoratet pålegger etter naturforvaltningsvilkåret. Vi jobber med disse omfattende planene og håper dette vil bedre forholdene i elva for ungfisk.

Nina gjennomfører årlige undersøkelser i vassdraget på bakgrunn av pålegg fra Miljødirektoratet. I den siste rapporten publisert i 2022 ser man en oversikt over vannføringsendringer som følge av vassdragsreguleringen av Auravassdraget.

Gjennomsnittsvassføring etter utbygging av Eira (m3/s), Aura, Takrenna og regulering av Grytten. Foto: Illustrasjon

Figuren er hentet fra NINA rapport 2089. NINA Brage: Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2021

Aura kraftverk produserer strøm tilsvarende forbruket i 100 000 boliger. Det er et kraftverk av svært høy nasjonal og regional nytte. I tillegg til fleksibel kraftproduksjon leverer Aura flomdemping som er av stor samfunnsnytte, spesielt i Eikesdalen. Møre og Romsdal fylke har et meget høyt underskudd på strøm og vi importerer ca. 6 TWh av et forbruk på 13 TWh. Derfor blir Aura kraftverk med en produksjon på knappe 2 TWh svært viktig.