I vedtatte utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal og SNR er setninga «å desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må» framheva. Med store avstandsutfordringer for kommuner på Nordmøre vil dagkirurgi ved SNR Kristiansund være avgjørende for å skape aksept for den løsning som velges.

Pasientens helsetjeneste -  samspill mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

Arbeidet med utvikling av SNR Kristiansund og det distriktsmedisinske senteret har vist at man kan oppnå et faglig, godt og effektivt tjenestetilbud for pasientene, gjennom å lokalisere aktuelle kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester samme sted. På denne måten fremmer en helhetlige pasientforløp som både bedrer pasienthelsen og reduserer kostnader.

Det er et mål å tilby befolkninga rett behandling til rett tid på rett sted. Dette kan en nå ved at flere helsetjenester blir ytt nært der pasientene bor, og at en kan sikre god kvalitet ved å styrke tilsatte sin kompetanse bla. ved å øke samarbeidet mellom nivåa. Selv om kirurgi ikke er ofte i bruk for den enkelte pasient, er dagkirurgi svært viktig for helheten i SNR Kristiansund/ DMS.

Gjennom arbeidet med «senter for helseinnovasjon og samhandling» og rapporten om DMS viser kommunene hvordan vi vil satse for å skape framtidas helsetjenester. Vi forutsetter at Helse Møre og Romsdal gjennom sin investering i SNR Kristiansund fremmer det samme, for å skape likeverdige helsetjenester til befolkningen i Nordmøre og Romsdal. Vi har gjennom valg av konsept for SNR en unik sjanse til å satse sammen.

Faglig begrunnelse for hvorfor det er fornuftig og godt egna med dagkirurgi i Kristiansund, jfr. konseptrapporten for SNR.

Konseptrapporten sier at dagkirurgi er faglig vurdert gjennomførbart for 80 prosent av pasientene i de utvalgte fagområda gynekologi og ortopedi. Det er gjennomført omfattende økonomiske analyser i prosjektet. Analyser av entreprise- og prosjektkostnader viser relativt små kostnadsforskjeller mellom alternativa. Usikkerhetsanalysen omfatter investeringskostnader og viser også relativt små kostnadsforskjeller mellom alternativa.

Dagkirurgisk tilbud i SNR Kristiansund vil utnytte de kvalitets- og kapasitetsreservene som ligger i dagkirurgisk virksomhet utenfor hovedsykehuset.  Kapasitetsreservene ligger i behandlingsprosesser når de er adskilte fra sykehusaktiviteten (ikke visitt, møte osv.), slik at kirurgien kan organiseres i effektive behandlingslinjer. Kvalitetsreservene gir muligheter for å organisere standardiserte og trygge pasientløp (blant anna redusert infeksjonsbelastning, bedre driftsøkonomi og større opplevd pasienttilfredshet).

Ved en løsning med dagkirurgi i SNR Kristiansund, ligger det til grunn for vurderinga at det selvsagt også skal være dagkirurgi i akuttsykehuset på Hjelset. Uten dagkirurgi i Kristiansund er sjansen dessuten stor for at det ortopediske fagmiljøet i hele SNR blir svekka. Kvalitet på tjenestene skal i utgangspunktet være lik uavhengig av sted, men det forutsetter at personalet rullerer. En isolert behandlingslinje skjerma for akuttsykehusets virksomhet vil slik kunne bidra til bedre utnyttelse av begrensa ressurser.

Helse som næring

Helse som næring er en av tre pillarer i arbeidet for helseinnovasjon og samhandling. Å ha kirurgisk kompetanse og infrastruktur på nasjonalt nivå lokalisert i Kristiansund, slik vi har i dag, gir en unik mulighet for videre utvikling. Det kan bidra til å trekke til seg anna kirurgisk virksomhet fra privat sektor som ikke er i konkurranse innad i Helse Møre og Romsdal/ Helse Midt Norge, men som kan posisjonere vår region til å ta imot nyetableringer. Dersom styret velger å ikke ha dagkirurgi lokalisert i Kristiansund, taper vi denne muligheten.

Gjennom SNR og senter for helseinnovasjon sin satsing på IKT, velferdsteknologi og telemedisin får vi også muligheten for vekst i nye fagområder som vil skape innovasjon i helse, og fremme avstandsbehandling og -oppfølging.

Både Nordmøre regionråd og Kristiansund kommune har vært tydelige på at SNR Kristiansund/ DMS må etableres i eksisterende sykehusbygg. Bygget er analysert i konseptrapporten. Å samlokalisere spesialisthelsetjenester med poliklinikker, dagkirurgi og støttefunksjoner med kommunehelsetjenester kommunalt og interkommunalt, i tillegg til potensialet for private aktører (eks.  fastleger, fysioterapi, nye  helsenæringer) skaper mulighet for et samla, kompetent og innovativt helsemiljø i Kristiansund på Nordmøre.

Det vil styrke pasientene, regionen og hele SNR!

ORKide sitt arbeidsutvalg

Ola Rognskog -leder