Som politikere på forskjellige nivå, er det vi som har ansvar for gode, trygge og oppdaterte tjenester til innbyggerne. Gjennom våre program som vi presenterer for innbyggerne foran hvert valg, gir vi relativt klar melding om hva innbyggerne kan forvente hvis de stemmer på oss under valget. Sist dette skjedde, var under valgkampen før stortingsvalget 2021, og nå er vi i gang med å forberede valgkamp før valget til fylkestinget og kommunestyrene i høst. Når en ser tilbake på hva som ble lovet under valgkampene både i 2019 og 2021, må det nok innrømmes at svært mye så lettere ut under valgkamp enn det har vært å få det til i praksis. At det både på nasjonalt, regionalt og lokalt hold, kan være gode grunner til at ting er satt på vent, bør være forståelig, både Corona og Putin er stikkord i forsvaret for det, men at politikerne i en tid med forventet renteoppgang og en generell økonomisk nedgang, velger å prioritere symbolbygg og flotte fasader fremfor gode trygge tjenester til innbyggerne, er det svært vanskelig å få forståelse for. Svært liten forståelse er det også for at politikerne overlater viktige avgjørelser til administrasjon som i et godt demokrati, er politikernes oppgave å håndtere. De fleste politikere og politiske partier både på sentralt, regionalt og lokalt hold, har i sine programmer relativt klart utrykt vilje til å jobbe for en god eldreomsorg i vårt flotte land Norge. Midt i en tid hvor innbyggerne bør ha god grunn til å forvente gode resultater av politikernes fine løfter, får vi mediaoppslag som melder om uheldige og til dels sterke episoder som vi ikke skal være bekjent av. La meg i den sammenheng, sterkt understreke at vi ikke må la oss lede til å tro at de dårlige eksemplene som det blir vist til, er normalen i vårt land, men det er også viktig å påpeke at ett tilfelle av omsorgssvikt, er ett for mye. Nei; i Norge generelt, har vi en godt utbygd helse, pleie og omsorgstjeneste med masser av flotte ansatte som gjør en formidabel jobb for oss døgnet rundt. De gjør alt de kan og mer til for at de med behov skal få sine behov dekket. Det som ikke er godt nok, er de økonomiske rammer som politikerne stiller til rådighet. Det som er den store utfordringen, er at vi politikere ikke godt nok, tar inn over oss den virkelighet vi lever i. I en tid med en svært sterk økning av antall eldre, er vi ikke villige nok til å prioritere den sektoren tilstrekkelig. Et annet forhold som også må gis stor oppmerksomhet, er kommunesektorens arbeid med å gjøre seg selv attraktive nok til å tiltrekke seg arbeidskraft. Gode politikerkollegaer; her må det rydding til.   Som politiker gjennom mange år både i fylkeskommunen, i tidligere Nesset kommune og nå i Molde kommune, må jeg erkjenne at jeg mange ganger har stoppet opp og spurt meg selv om hvordan det står til, hvordan ligger det an med det politiske arbeidet sett i forhold til det jeg gjennom vårt valgprogram har lovet velgerne? Svaret blir dessverre ofte at det er på mange viktige saksområder som innbyggerne er opptatt av, ikke har vært enkelt å nå frem i praksis. Det var lettere å lage program enn å få til det som står i programmet. I min alder, er det naturlig at jeg er særdeles opptatt av en trygg og god hverdag for de eldre både som friske og aktive eldre, og den dagen da behov for hjelp og omsorg melder seg. Godt tilrettelagt folkehelsearbeid, god tannhelsetjeneste, god fremkommelighet med tilrettelagt transport med tilstrekkelig volum og at omsorgstjenester blir gitt der folk bor tilpasset behovet, må være en folkerett i Norge. Gode politikerkollegaer; til høsten er det valg. La oss ta en ryddejobb før valget, revidering av budsjett skal før sommeren skje på alle tre forvaltningsnivå i Norge. Da kan vi gjøre noe hvis vi vil.

Mellvin Steinsvoll   Fylkestinget Møre og Romsdal AP Kommunestyret i Molde AP Eldrerådene i fylkeskommunen og i Molde kommune