Bakgrunnen for min oppførsel skal jeg prøve å belyse her.

I Nesset har vi i lengre tid jobbet for å få bygget nye omsorgsboliger og ny demensavdeling. Dette er sårt tiltrengt for de mange i kommunen som mangler godt nok tilbud innen disse områdene.

I to år jobbet en forprosjektgruppe med å utrede ulike alternativer for hvor og hvordan dette skulle gjennomføres, og i mars 2015 ble et vedtak fattet i kommunestyret der det ble bestemt at 16 omsorgsboliger skulle bygges i Eidsvåg sentrum og ny demensavdeling skulle realiseres ved ombygging av eksisterende demensavdeling og kortidsavdeling ved Nesset Omsorgssenter (NOS). Det ble fra faginstansene i kommunen påpekt viktigheten av at omsorgsboligene måtte bygges først slik at brukerne av dagens demensavdeling kunne benytte disse mens ombyggingen av NOS foregikk. De samme faginstansene sa også at hjemmetjenesten og hjelpemiddelsentralen måtte samlokaliseres med omsorgsboligene.

Problemene med prosjektet startet da det ikke ble funnet egnet tomt til omsorgsboligene i Eidsvåg sentrum. Mange tomter ble foreslått og deretter forkastet, og fremdriften i prosjektet var ikkeeksisterende.

Så ble det foreslått å rive den fløyen av kommunehuset der legekontoret holder til og legge dette til prosjektet med omsorgsboligene og lage et «Forprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste». Som dere ser så ble hjelpemiddelsentralen nå tatt ut av prosjektet. Dette ble vedtatt i kommunestyremøtet 17.12.15. Nå ble planen å sette opp et slikt bygg på parkeringsplassen bak kommunehuset, rive dagens legekontor og lage ny parkeringsplass der.

Nå er vi kommet til september, og det har ikke blitt lagt frem noen forslag til dette prosjektet i Utvalget for Helse og Omsorg. Vi får heller ikke se disse planene før de etter planen skal sendes ut på anbud i oktober. Vi som er hovedutvalg for hva bygget i dette prosjektet skal inneholde, skal ikke få se hva som skal bygges.

Så har vi den planlagte ombyggingen av NOS til nye demensplasser. I april 2016 fikk Utvalget for Helse og Omsorg forelagt skisser for hvordan ombyggingen var planlagt gjennomført fra kommuneadministrasjonen. Planene for ombyggingen av bygningsmassen var gjort i henhold til vedtaket fra mars 2015, men uteområdet var helt nytt. Der var det planlagt betydelig utbygging av området på nedsida av NOS med utfylling og støttemurer for å lage hage, samt stenging for gjennomkjøring. Vi ba om å få et kostnadsoverslag over uteområdet til møtet i mai. Kostnadsoverslaget ble ikke lagt frem på møtet i mai, dette ble begrunnet med dårlig tid på teknisk avdeling. Vi ba om å få et ekstra møte i juni i Hovedutvalget for Helse og Omsorg for å få gå gjennom planene for ombygging av NOS, både skisser, kostnadsoverslag og plan for hvor beboerne skulle ha tilhold under ombyggingen, men dette ble avslått av rådmann med begrunnelse at vi skulle få denne informasjonen senere.

Nå er det september, nytt møte, og vi hadde forventninger til hva vi ville få av informasjon. Og hva får vi? Enhetsleder for Helse og Omsorg kunne informere om at saken var oversendt Hovedutvalg for Teknisk, Næring og Miljø. Hvorfor? Nei, det passet best slik. I tillegg kunne enhetsleder opplyse at han ikke fikk informere oss mere om saken etter pålegg fra sin overordnede. Og hvem er det? Jo, det er rådmannen. Og hvem er sjef for rådmannen? Jo, det er kommunestyret.

Så da må jeg be ordfører, som leder for kommunestyret om ikke han kan be rådmannen om å gi oss i Hovedutvalget for Helse og Omsorg den informasjonen vi etterspør i en så viktig sak for oss.

Vi kan ikke sitte i hovedutvalg og ikke bli tatt på alvor av sjefen for administrasjonen i Nesset Kommune.

Det er folkevalgte politikere som sitter i kommunestyret, formannskap og alle andre utvalg.

Vi bruker fritida vår til å forberede oss til møter, tar fri fra jobb for å møte, bruker tid og ressurser i møtet på å diskutere fremlagte saker, formulerer vedtak og gir tilbakemeldinger til administrasjonen dersom vi har ønsker om mere informasjon, for deretter å bli avspist med slike holdninger fra rådmannen.

Jeg spurte etter hvilken klageinstans jeg skal benytte for en formell klage på håndteringen av disse forholdene i administrasjonen, og fikk info om at formannskapet er riktig instans.

Så herved ber jeg formannskapet i Nesset se på mitt brev som en klage på rådmannens håndtering i denne saken. Jeg klager på mangel på vilje fra rådmannen til å informere Hovedutvalget for Helse og Omsorg i saker der utfyllende informasjon er etterspurt.

Jeg ber også om at kontrollutvalget gjennomgår vedtakene i sak PS 31/15 «Helse og omsorg – utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger», sak PS 150/15 «Nybygg Omsorgsboliger, helsesenter og hjemmestjeneste».

Slik det tolkes skal vedtaket i sak PS 150/15 erstatte vedtaket i sak PS 31/15, men dette gjelder bare omsorgsboligene.

Ombygging av demensavdelingen skal fremdeles skje etter de planene som ble vedtatt i sak PS 31/15, og der fremgår det ikke noe om utbygging av uteområdet på nedsiden av NOS. Jeg vil gjerne ha svar på om «tilrettelegging av uteområdet» kan tolkes slik administrasjonen har gjort i denne saken, med en omfattende og kostbar utbygging/ombygging av uteområdet, eller om det kreves en politisk behandling før de gjør disse inngrepene.

En siste ting jeg vil ha belyst, er de uttalelsene som faginstansene i Nesset Kommune har gitt i saken om bygging av nye omsorgsboliger og ombygging av demensavdelingen.

I forprosjektet ble det presisert fra faginstansene at en ombygging av demensavelingen måtte skje etter at omsorgsboligene var ferdige slik at de nye omsorgsboligene kunne benyttes som demensavdeling mens ombyggingen av NOS pågikk. Dette begrunnet de med erfaringene fra ombyggingen av sykehjemmet, der driften ble opprettholdt i byggeperioden,og  der beboerne og ansatte følte ombyggingen som en belastning i den daglige driften.

I møtet i dag fikk vi beskjed om at de samme faginstansene har gitt klarsignal til at ombygging kan gjøres samtidig som demensavdelingen er i full drift.

Dette er vel ikke til det beste for beboerne?

Aina Trælvik Remmen

Folkevalgt fast medlem av Hovedutvalget for Helse og Omsorg i Nesset Kommune