Kutter ti årsverk

Samarbeidspartiene varsler tøffe økonomiske tiltak.
Nyheter

Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti i Surnadal forslår å redusere antall årsverk i kommunen med ti i sitt budsjettforslag for 2016. Dette som ett bidrag til å få kommuneøkonomien på fote igjen.


Setter AP på sidelinja

Senterpartiet og de borgerlige har føringa i Surnadal.

 

Rådmannen mener det bør spares 25 milioner kroner på drifta for å kunne balansere utgifter og inntekter og gå i ett lite pluss uten å bruke sparepenger.

Kuttforslaget til sammarbeidspartiene ligger i størrelsesorden 17-18 millioner kroner.

- Å få økonomien på fote igjen må tas over noen år. Dette er tøffe tiltak, der alle vil få merke det, sier samarbeidspartiene.

De fleste enheter må tåle kutt. Størst reduksjon kommer i Institusjonene der det reduseres i antall plasser og fire årsverk, rådmannen må ta to årsverk.

Formannskapet i Surnadal der regjeringspartiet Ap har flertall stemmer i mot forslaget, men kommer til å måtte svelge det i kommunestyret, der de er i mindretall.


Tar økonomisk styring

Sentrumspartia i Surnadal ønsker å omorganisere kommunen.

 

Dette er realiteten i det budsjettforslag samarbeidspartiene legger fram:

Konkrete tiltak 2016:

- dei fleste einingane får strammare rammer

- reduserer med 10 årsverk

Ansvar 100 rådmann:

- redusere med to årsverk

- reduksjon i velferdsgode tilsvarande 2 millionar kroner

- kritisk gjennomgang av ulike prosjekt som kommunen deltek i, samt evaluering av omfanget av trepartssamarbeidet

- oppretthalde rullerande barnehageopptak

- oppretthalde sommarjobb for ungdom

- øremerking på 65 tusen til opplæring av nytt kontrollutval i 2016

130 kultur

- Reduksjon av lønsmidlar (250 tusen)

- oppretthalde bygdebokprosjektet

150 Politisk verksemd

- Reduksjon av ramma (300 tusen)

223-238. Oppvekst

- 1% reduksjon fra Rådmannens budsjettforslag for alle einingar. 1% reduksjon gjelder også Todalen og Stangvik oppvekstsenter.

- det skal ikkje innførast sommarstengt barnehage

- reduksjon i ikkje-lovpålagt skuleskyss gjennomførast først etter utbygging av gangveg i svartvassområdet

- Oppretthalde rullerande barnehageopptak

310 Helse og familie

- Reduksjon eitt årsverk, skulehelsetenesta skal oppretthaldast minst på same nivå som i dag.

330. Institusjonane

- redusere institusjonsplassar og med det redusere med 4 årsverk

340 Bu-og aktivitetstenesta

- Reduksjon tre årsverk

350 Heimeteneste og rehabilitering

- Reduksjon av ramma (250 tusen)

360 NAV

- Reduksjon av ramme (250 tusen)

- Sosialhjelp skal i hovudsak vere midlertidig. Sosialhjelpsmottakarar under 35 år skal ha krav til aktivitet for å motta stønad.

420 Kommunalteknikk

- Energisparing som følge av ENØK-investeringar i bygg (700 tusen)

- privatisere enkelte kommunale vegar (200 tusen),

440. Næring, bygg og miljø

- samme budsjett som i 2015, inga auke

- behalde stilling som jordbrukskonsulent

460 Eigendom

- auke husleige 1% i tillegg til Rådmannens forslag

- reduksjon av eitt årsverk

530 Kyrkjeleg fellesråd

- Auke av ramma (50 tusen)