Får ikke fiske sjøørret

Fiskereglene for Driva fastsatt av Miljødirektoratet.

Ny fisketid for laks i Driva er fra 1. juni til 15. september, fra utløpet mot sjøen og opp til hengebrua ved Vermøy. Det åpnes ikke for å fiske sjøørret. Markfiske tillates ikke. Her Tvisthølen.  

Nyheter

Miljødirektoratet har fastsatt nye fiskeregler for fiske etter laks og sjøørret i Driva fra sesongen 2017.

Stenger for ørretfiske

Ny fisketid for laks i Driva er fra 1. juni til 15. september, fra utløpet mot sjøen og opp til hengebrua ved Vermøy.

Det åpnes ikke for å fiske sjøørret. Markfiske tillates ikke.

Fra 1. august til 15. september er det ikke tillatt å fiske i perioden fra kl 24:00 til 06:00.

Det etableres en fredningssone fra Romfo bru og ned til hengebrua ved Vermøy.


Tillatt over Romfo bru

Oppstrøms Romfo bru er det tillatt å fiske etter innlandsfisk fra 1. juni til 31. august. Minstemål 15 cm. Markfiske skal utøves med sirkelkrok. All merket fisk som fanges oppstrøms fiskesperra skal settes tilbake.


Sperra på plass

Driva er som kjent infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris. En fiskesperre er bygget som et ledd i den nasjonale målsetningen om å bekjempe lakseparasitten. Sjøørret og laks er nå avskåret fra gyteområdene i de midtre og øvre deler av Drivavassdraget. Som et langsiktig bevaringstiltak vil kjønnsmoden sjøørret bli tatt ut under fiskesperra, individuelt merket, gentestet, saltbehandlet og flyttet oppstrøms sperra slik at de seinere kan gyte og på denne måten bidra til å opprettholde produksjon av sjøørret i vassdraget.


Innspill

Miljødirektoratet fikk innspill fra flere hold om fiskereglene for sesongen.

Sunndal kommune, Sunndal JFF og fiskerettighetshavere ønsket følgende fiskeregler for hele Driva:

Hele vassdraget:

Fisketid: f.o.m. 1. juni – t.o.m. 15. september

Laks: ingen fangstbegrensninger

Sjøørret: totalfredning + utsettingspåbud

Nedenfor fiskesperra:

Tillatte redskaper: sluk, spinner, wobbler, flue, mark (minimum 13 mm åpning fra krokspiss til

skaft/stamme, tilsvarer ca. krokstørrelse 1/O)

Ovenfor fiskesperra:

Tillatte redskaper: sluk, spinner, wobbler, flue, mark (ingen begrensning av krokstørrelsen).


Miljødirektoratet fikk også innspill til søknaden fra Molde jeger- og fiskerforening og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Molde JFF foreslo å sette fredningssonen fra fiskesperra til Unlendhølen, stanse fisket oppstrøms fiskesperra, nattefredning fra 1. august til 15. september og at markfiske blir forbudt.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal kom med forslag om fisketid fra 01.06 til 15.09, forbud mot bruk av mark, nattestenging (kl 24:00 – 06:00) fra 15. juli til 15. september, fredningssone mellom Romfo bru og (1) hengebrua over Myrahølen på Vermøy eller (2) ved kraftlinja over Unlendhølen.

Fylkesmannen bemerket videre at det i 2016, med utvidet sesong, bare ble rapportert fangst av 550 kg sjøørret, og ga uttrykk for at man grunnet usikkerhet om bestandstilstanden ikke bør tillate fiske oppstrøms fiskesperra i 2017. Dette spørsmålet kunne tas opp til ny vurdering i 2018 når man har mer kunnskap om bestanden, mente fylkesmannen.