Rådmannen vil sende bekymringsmelding:

– Skuffet over Miljødirektoratet

Sunndal kommune vil be om konkrete tilbakemeldinger fra Miljødirektoratet om fiskesperra i Snøvasmelan.

Skuffet: – Sunndal kommune er skuffet over framgangsmåten og informasjonen fra Miljødirektoratet i denne saka, heter det i rådmannens vurdering. 

Nyheter

Driva skrev i juni om hvordan mose og gras tettet rista i fiskesperra i Snøvasmelan i Sunndal, slik at elvevannet fosset over framfor å bli filtrert ned gjennom rista. Det ble stilt spørsmål ved om laksen kunne greide å komme seg over hindringen når elva gikk stor. Sperra har som funksjon å hindre laksen i å gå opp i elva, og er første ledd i bekjempelsen av gyro i vassdraget. Om fem års tid skal det ikke lenger finnes laks ovenfor sperra – og da skal elva behandles kjemisk. Imidlertid medga prosjektleder ved Miljødirektoratet, Jarle Steinkjer, overfor Driva at de hadde støtt på utfordringer.

«Vi var forberedt på at det skulle komme kvister, greiner, trær og så videre, og det har vi løsninger for å håndtere. Men vi var ikke forberedt på at mose og gras skulle legge seg i rista gi redusert gjennomtrengelighet for vann. Det kom overraskende både på oss og på fagansvarlig som er Sweco».

Krever svar

Nå fremmer rådmannen ei sak for kommunestyret hvor det bes om konkrete tilbakemeldinger fra Miljødirektoratet på fem punkt.

* Hvordan Miljødirektoratet kommer til å løse problemene med rista som tetter seg.

Rådmannen forklarer at Sunndal kommune ikke har fått informasjon om hva som er den faglige vurderingen knyttet til rista som er satt i sperra. Det er vanlig å bruke rist som er syrefast, og dermed mer skånsom for fisken. Det blir også vanligvis brukt rister med langsgående, runde staver, ikke med tverrstager, som rista i Snøvasmelan. Det stilles også spørsmål ved flomfaren ved at fiskesperra tettes. Det er ikke lagt til rette for fjerning av drivgodset, og kommunen stiller spørsmål ved hvorfor det ikke er lagt bedre til rette for dette fra Miljødirektoratets side.

* Fastsatt dato for ferdigstilling av fangsthuset slik at driften kan starte.

Driften i fangsthuset skulle egentlig starte 1. juli, men hus og fisketrapp ble utsatt, først til 1. august, så på nytt. Kommunen har ikke fått informasjon om ny dato. Det mangler blant annet golv i fangsthuset og siste delen av fisketrappa er ikke ferdigstilt. En god del fisk er blitt observert rett nedenfor sperra. Fisken starter med gytingen i Oppdal i midten av september, og trenger noen uker på å komme seg dit. Om fisken som står ved sperra skal klare å komme seg til gyteområdet i år bør oppflyttinga av sjøørret starte snarest mulig, påpekes i saksframlegget til kommunestyret onsdag.

* Tydelig beskrivelse for hvordan fangsthuset vil drives de neste åra.

Det er uklart for kommunen hvordan finansiering og driftsmidler til driften av fangsthuset skal organiseres videre. Blant annet pekes det på at kommunen ikke har fått tilsagn på midler til å fortsette stillinga som prosjektleder for arbeidet etter nyttår, og mener det er uheldig at prosjektet fortsetter uten leder når såpass mange elementer mangler.

* Status for vannforsyningen til gårdene Snøva under flomsituasjon og fare for forurensing av drikkevann.

* Svar på søknaden om midler til infosenter for laks og ørret ved Sunndalsporten. Søknad ble sendt i januar i år, men kommunen har ikke fått svar.

– Skuffet over Miljødirektoratet

– Sunndal kommune er skuffet over framgangsmåten og informasjonen fra Miljødirektoratet i denne saka, heter det i rådmannens vurdering.

– Informasjonen har vært svært mangelfull, ferdigstilling av prosjektet har blitt utsatt flere ganger, og utfordringene som har gjort seg tydelige med blant annet tett rist gjør lokalbefolkning, grunneiere og kommunen frustrerte. Rådmannen mener det nå er på tide at Miljødirektoratet tar ansvar i saka, får på plass alt av informasjon som grunneierne ønsker og tydelig viser hva som er framtida for prosjektet.

Saka behandles av kommunestyret onsdag.