Dømt for grovt bedrageri

Fikk utbetalt 180.000 kroner etter å ha sendt meldekort til Nav, sjøl om han var i arbeid.
Nyheter

En romsdalsmann i 40-åra er i tingretten dømt til seksti dagers fengsel etter å ha sendt elektroniske meldekort til Nav og unnlatt å føre timene som han faktisk arbeidet. På dette viset fikk han urettmessig utbetalt dagpenger som om han hadde vært helt arbeidsledig, nesten 180.000 kroner.

I tingretten la mannen alle kort på bordet. Retten fant det bevist at mannen handlet med forsett og i vinnings hensikt.

Mannen, som ikke tidligere er straffedømt, forklarte i retten at bakgrunnen for trygdebedrageriet var meget høy gjeldsbelastning, med betydelig kredittkortgjeld i tillegg til huslån og billån. Samlet sett dreide det seg om noe mer enn tre millioner kroner.

I dommen peker tingretten på at allmennpreventive hensyn i denne typen saker må tilleggs betydelig vekt i skjerpende retning.

– Ordningen med utbetaling av dagpenger basert på egenmeldinger bygger på et tillitsforhold mellom brukeren og det offentlige. Når dette tillitsforholdet misbrukes, bør det reageres med følbare reaksjoner.

Ved trygdebedrageri går grensa mellom ubetinget fengsel og samfunnsstraff på 1 ganger folketrygdas grunnbeløp, i denne perioden 90.068 kroner.

I formildende retning ble mannens tilståelse vektlagt.