Leder

Vil diskutere mottak for lukkete dører

Lukket møte: Økonomi- og planutvalget i Sunndal lukker dørene på dagens ekstraordinære møte. Arkivbilde.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Økonomi- og planutvalget i Sunndal møtes onsdag til ekstraordinært møte for å diskutere om kommunen skal levere anbud for drift av en særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere. Dette gjelder asylsøkere som ikke kan ivaretas i et ordinært statlig mottak på grunn av truende og/eller voldelig atferd. UDI skriver i sin egen utlysningstekst at dette som regel er beboere som av UDI blir vurdert til å utgjøre en trussel for sine omgivelser. Målgruppa er i hovedsak voksne.

Det er etter hvert godt kjent at gruppelederne, ordfører og rådmann tidlig i prosessen sa nei til å søke om å få drifte et slikt mottak. Avgjørelsen ble tatt uten at det på forhånd var skriftlig innkalt til møte der dette sto på agendaen. Møtet er heller ikke protokollert.

I ettertid er det kommet fram at det kanskje likevel ikke var så lurt å si nei. I alle fall uten en forutgående grundig politisk prosess. Kommunen har stått i en tung oppsigelsesprosess etter at Sunndal asylsøkermottak ble avviklet. Mange har sett muligheten for at en særskilt bo- og omsorgsløsning ville gi arbeidsplasser til de som må gi seg etter at det ordinære mottaket ble avviklet. På dagens møte skal søksmål fra nettopp tidligere ansatte ved mottaket diskuteres.

Vi kan forstå usikkerheten mange føler på ved å si ja til en løsning der det kan komme mange personer med truende og voldelig atferd til kommunesenteret. Det vi har verre for å forstå er den lukketheten prosessen nå synes å gå inn i. Rådmannen viser til Kommunelovens paragraf om lukking og unntak fra innsynsretten i sin begrunnelse for å stenge møtet for allmennheten. Det er mulig det finnes paragrafer som gir dekning for dette, men vi er rimelig sikker på at i alle fall deler av møtet kunne vært kjørt åpent dersom man ønsket det.

Det er liten tvil om at det i møtet kommer en debatt som offentligheten burde ha tilgang til. Det er utvalget sjøl som må ta stilling til lukking. Ikke rådmannen slik det her er lagt opp til. Alle er best tjent med å bestrebe seg på størst mulig åpenhet i den kommunale saksgangen. Også i saker som framstår som vanskelige.