Listhaug ber statsråden redegjøre for miljøgifter

Spør om statsråden har oversikt over farlig avfall.

Sylvi Listhaug. 

Nyheter

Her er spørsmålet stortingsrepresentant Sylvi Listhaug stiller til Stortingets president:

Kan statsråden redegjøre for hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg i deponiet og i gruvegangene på Raudsand? Hvis ikke, vil statsråden sørge for å sette i gang en kartlegging av hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg på Raudsand før staten avhender området til private kjøpere? Har statsråden oversikt over om farlig avfall og miljøgifter har lekket ut i fjorden eller naturen rundt anlegget?

Begrunnelse:

Etter det jeg har fått opplyst finnes det ikke tilgjengelig informasjon om hvilke mijløgifter og farlig avfall som er lagret i deponiet og gruvegangene på Raudsand. Området har tidligere blant annet vært brukt til å bedrive miljøkriminalitet som det ikke er ryddet opp i. I sitt svar til spørsmål nr. 1296 skriver statsråden til representanten Else-May Botten at: «møllestøvet er ordinært avfall». I 2005 skreiv statens forurensingstilsyn at møllestøv er klassifisert som farlig avfall. Det har også blitt foretatt målinger på området som tyder på at det kan være lagret radioaktivt avfall på stedet. Det er naturlig nok uro i lokalmiljøet for at man ikke har fått tilstrekkelig informasjon om hvilke miljøgifter og farlig avfall som er lagret og hvilken risiko det er for at det kan renne ut i fjorden og områdene rundt.