Leverer det beste resultatet i bankens historie

Henter 45 millioner i ny emisjon

Sunndal Sparebank har lagt bak seg det beste resultatet i bankens historie. Resultatet før skatt for 2018 er på 35,3 millioner kroner.
Nyheter

Dette gir en egenkapitalavkastning på 7,4 prosent. Banken deler ut kontantutbytte på kr. 7,50 pr. egenkapitalbevis.

I en pressemelding går det fram at banken opplever sterk kunde- og kredittvekst, særlig i Molde og Ålesund der banken etablerte avdelingskontor i 2016 og 2017.

Tirsdag fattet styret i banken vedtak om å foreslå for generalforsamlingen at banken forhøyer eierandelskapitalen gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 428.571 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner og til tegningskurs 105.

Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning i emisjonen med et brutto emisjonsproveny på 45 millioner kroner.

Formålet med emisjonen er å styrke ren kjernekapital for å gi grunnlag for ytterligere balansert kredittvekst, opplyser Sunndal Sparebank i pressemeldingen.

Vurderer potensial for fortsatt god vekst

Banken opplever god etterspørsel etter sine produkter med sterk kunde- og kredittvekst. Potensialet for vekst vurderes som godt i tida framover. Emisjonen vil bidra til ytterligere å forsterke bankens muligheter til å delta i utviklingen av lokalt næringsliv, heter det i pressemeldingen.

Egenkapitalbeviseiere som er registrert i bankens egenkapitaleierregister i VPS ved utløpet av 21. februar 2019, vil ha fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i banken. Det vil bli tildelt omsettelige tegningsretter til eiere av egenkapitalbevis som er registrert i VPS per utløpet av 21. februar 2019. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbeviseier vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis (forutsatt at rettighetshaveren kan tegne egenkapitalbevis). Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.

Prospekt for emisjonen vil bli offentliggjort i forkant av tegningsperioden, som er planlagt til tidsrommet 18. mars – 5. april.

Betinger vedtak

Forslaget om utstedelse av nye egenkapitalbevis forventes å bli lagt frem for behandling i bankens generalforsamling den 21. februar 2019. Gjennomføring av emisjonen er betinget av nødvendige vedtak i generalforsamlingen, samt nødvendige godkjennelser fra Finanstilsynet. Forutsatt at betingelsene oppfylles, forventes Emisjonen å være fullført ultimo april 2019.

Sunndal Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.