Beholder timetallet i Sunndal-skolen

Unngår kutt i timer og lærerårsverk.

Sikret timetallet: Ap og SV la fram forslaget som ble enstemmig vedtatt.  Foto: Privat

Nyheter

I kommunedirektørens budsjettforslag i fjor høst var det lagt opp til et kutt på 100 undervisningstimer i Sunndal-skolen per uke, tilsvarende cirka fire lærerårsverk, fra høsten 2019. Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund var blant dem som reagerte kraftig. SL sa blant annet til Driva at et kutt på fire stillinger vil føre til svekkede eksamensresultater i norsk, engelsk og matematikk i Sunndal. I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember foreslo de borgerlige partiene å styrke grunnskoletjenestens budsjett for å unngå et slikt kutt, men forslaget ble nedstemt. Ap lovte imidlertid å komme tilbake til saka så snart regnskapet for 2018 foreligger.

Onsdag godkjente kommunestyret det framlagte regnskapet for 2018, med et mindreforbruk på nesten 25,5 millioner kroner. Nesten 22 millioner ble avsatt til ordinært disposisjonsfond, 3 til næringsfondet og 600.000 til utdanningsfondet.

Sunndal Ap og Sunndal SV la i tillegg fram forslag om å styrke grunnskoletjenestens ramme med henholdsvis 1,1 millioner kroner i 2019 og 2,6 millioner kroner i 2020 for å reversere tiltaket i budsjettet for 2019 om redusert undervisningstimetall (100 uketimer) fra høsten av.

Vedtaket var enstemmig.