– Det er bare trist at de foreslår å legge ned Møremusikerne

I forslaget til økonomiplan for 2020 - 2023 går fylkesrådmmann Ottar Brage Guttelvik inn for å legge ned ordningen med Møremusikerne. - Bare trist, sier møremusiker Peter Wergeni.

Trist: - Det er trist dersom ordningen med Møremusikerne blir avviklet, sier møremusiker Petter Wergeni. 

Nyheter

Fylkeskommunen står over for betydelige økonomiske utfordringer i økonomiplanperioden. Fylkesrådmannen har vurdert en rekke innsparinger i arbeidet med planen. Ett av forslagene går på å legge ned ordningen med Møremusikerne. Forslaget som fylkespolitikerne skal ta stilling til har følgende ordlyd: «Fylkestinget vedtek å avvikle den faste Møremusikarordninga. Den økonomiske innsparinga er på 3 mill. kroner, som går til å dekkje kutt i ramma tilkulturavdelinga med halvårsverknad frå 2020 og heilårsverknad frå 2021.»