- Sterkt upresist å hevde at saksøker i det vesentlige vant saken

Pressemelding fra Sunndal kommune ved kommunedirektøren.

Kommunedirektør Randi Dyrnes. (Arkivbilde)  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Sak 19-112987 TVI-NOMO ble avsluttet i Nordmøre tingrett tirsdag 5 nov. I etterkant har saksøker bl a uttalt i media at hun i det vesentlige vant saken, og at det var ille at hun måtte gå til retten for at ektefellen skulle få et forsvarlig helsetilbud.

Det faktiske forhold er at saksøker under sin partsforklaring bekreftet kommunens oppfatning om at ektefellen pr i dag får et meget godt helsetilbud. Hun samarbeider godt med arbeidslederen i det eksterne firma som yter helsetjenestene til ektefellen. Det eneste hun pr i dag savnet var en ansvarsgruppe og en koordinator.

Denne uttalelsen stod i klar motstrid med de anførsler som saksøker hadde gjort gjeldende i sitt sluttinnlegg, hvor hun anførte at helsehjelpen var uforsvarlig, og refererte til bl a manglende medvirkning, at helsehjelpen led av at det var blitt tatt utenforliggende hensyn og at kommunens personell ikke hadde tilstrekkelig kompetanse.

Basert på hennes forklaring, og uten at dommeren fant det nødvendig å høre kommunens partsforklaring eller noen av vitnene, ble det fra dommerhold tatt initiativ til en minnelig løsning av saken, hvor essensen i forliket er at saken avsluttes mot at det opprettes en ansvarsgruppe og en koordinator. Dette fant kommunen var hensiktsmessig for å bli ferdig med saken, selv om de alt vesentlige av tjenestene ytes av et eksternt innleid firma, og pasientens tilstand er godt utredet og avklart. Behovet for ansvarsgruppe og koordinator er da betydelig mindre. Tjenestene er pr i dag godt organisert, samordnet og koordinert.

Basert på ovenstående er det kommunens oppfatning at det er sterkt upresist å hevde at saksøker i det vesentlige vant saken, og at hun måtte gå til retten for at ektefellen skulle få et godt tilbud.

Kommunen finner også grunn til å bemerke at partene under de avsluttende forhandlinger var enige om at man nå skulle legge denne saken bak seg, å se framover. Det ble videre fra kommunens side foreslått at man vis a vis media skulle begrense seg til å si at saken var forlikt, uten å kommentere forliket nærmere. Dette ble ikke akseptert av saksøker.

Avslutningsvis skal bemerkes at Tidens Krav, Driva og NRK var til stede under hovedforhandlingen, herunder saksøkers partsforklaring og den etterfølgende eksaminasjon fra kommunens prosessfullmektig og dommeren


Vennlig hilsen


Randi Dyrnes

Kommunedirektør