Vil ha fritidskort til unge med dårlig råd

Svein Atle Roset (KrF) ønsker at Molde kommune skal bli pilotkommune for ordningen med fritidskort.
Nyheter

Det var i det første kommunestyremøtet etter valget i fjor høst at Roset fremmet et oversendelsforslag om at Molde søker på pilotmidler til fritidskort for barn i lavinntektsfamilier. På tampen av 2019 lyste Bufdir ut midler til forsøk med fritidskort for høsten 2020 og våren 2021. Målet med forsøket er å høste erfaringer med ordningen. Alle kommuner kan søke men størrelsen på eventuell bevilgning vil variere alt etter antall barn i målgruppa. Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til 18 år. Samtidig skal det arbeides særskilt med å få utsatte grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse, til å benytte ordningen.