Glad for god respons frå helsepersonell - 30 har meldt seg

Blir kalla inn ved behov.

Alvorleg: Situasjonen er alvorleg og kommunedirektør Knut Haugen seier at Surnadal kommune naturlegvis vil følgje opp alle dei anbefalingar og pålegg som blir gjeve av nasjonale myndigheiter.  Foto: Privat

Nyheter

Surnadal kommune melder torsdag det framleis ikkje er nokon i kommunen med påvist korona-smitte, noko kommunen seier seg glad for. Kommunen seier det er gjennomført ein del prøvar i løpet av veka, men alle prøvane har vore negative. Og situasjonen er slik sett uendra.

– Vi er elles svært glade for responsen på den invitasjonen vi gjekk ut med på heimesida vår i går, der vi søkte etter helsepersonell, seier kommunedirektør Knut Haugen.

Nærare 30 personar meldt seg sidan i går kveld, noko vi er svært takksame for. Kommunen vurderer behovet fortløpande og vil ta kontakt med kvar enkelt viss situasjonen endrar seg.

Vidare heiter det frå kommunen:

"Regjeringa har også endra regelverket slik at ingen pensjonistar som melder seg til oppdrag i helseteneste skal risikere at dei blir trekt i pensjon.

Det er også sagt frå regjeringa at alle skal få fritak for barnehage og SFO, dette vil bli dekt av staten i ettertid overfor kvar enkelt kommune.

Ingen skal betale for ei teneste dei ikkje får levert frå kommunen, og alle heimane skal ha fått beskjed om korleis dette blir gjort i praksis.

Minner elles om vår korona-telefon 913 79 001 og elles anna nyttig informasjon som du kan finne på kommunen si heimeside."