NVE får hjelp av Naturvernforbundet i Setergrytå

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal tror ulempene vil være større enn fordelene ved en kraftutbygging.

Må kartlegges: Elvefaunaen er i følge Naturvernforbundet ikke godt nok kartlagt og derfor bør vedtaket om å bygge kraftverk kjennes ugyldig. 

Nyheter

Svorkas planlagte småkraftverk i Setergrytå møter motstand hos naturvernerne med tanke på skadelige naturinngrep. Det største ankepunktet til kraftverkmotstanderne er at det biologiske mangfoldet i området er alt for dårlig kartlagt. Og at dette høyst sannsynlig vil føre til at rødlista naturtyper blir utradert ved en utbygging. Naturvernforbundet har klaget utbyggingsvedtaket inn for fylkesmannen, og der ligger saken ennå.