Todalsfjordprosjektet:

Flere påpeker mangler ved planen

Ber om at utbygger svarer ut manglene i det videre planarbeidet.

Fordeler og ulemper: Møre og Romsdal fylkeskommune ser mange store ulemper med å velge den gule traseen for tunnel i Ålvundfjord som NVE også ber fylkeskommunen utrede bedre i forhold til verna vassdrag, ras- og skredfare.  

Nyheter

Møre og Romsdal Jordvern mener med de løsningene som framlegget til kommunedelplan prioriterer, er det skissert at det vil gå tapt knapt 60 daa dyrka jord på Ålvundeid, Rakaneset på sørsida av Todalsfjorden og i Svinvika på nordsida. Berørte areal er i hovedsak regulert som LNF-områder. I tillegg kommer midlertidig deponi/lagringsareal og andre areal som må tas i bruk i anleggsperioden. Noe av dette vil være dyrkaareal og noe udyrka.