Todalsfjordprosjektet:

Fylkeskommunen kritisk til kulturfiendtlig trasé i Svinvika

Meiner grunnlaget for kommunedelplanen er for dårleg.

Løsninga i Svinvika: Dette er traseen for veg på Svinviksida som Statens vegvesen mener er den beste for Todalsfjordprosjektet. Fylkeskommunen som har overteke prosjektet er kritisk til dette. 

Nyheter

Fylkeskommunen deltek i finansiering av dette planarbeidet (Todalsfjordprosjektet), som gjeld ei fylkesvegstrekning høgt prioritert av fylkeskommunen. Det ligg til saka sin natur at fylkeskommunen ikkje kan reise motsegn til seg sjølv. Saka si historie strekker seg likevel tilbake til 2016 (oppstart), då Statens vegvesen gjorde planarbeid for fylkeskommunen, og i større grad stod fram som ein tredjepart i saka. Det inneber i praksis at fylkeskommunen gjennom prosessen ikkje i tilstrekkeleg grad har hatt dei interne drøftingane som synest nødvendig i lys av regionreforma.