Reagerer på protester:

- Dette viser hvor langt fra virkeligheten skrivebordbyråkrater kan opptre

Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal Fylkeskommune protesterer på den planlagte RoRo-terminalen i Sunndal.
Nyheter

Statsforvalteren i Møre og Romsdal mener at planframlegget legger opp til en arealbruk og en framtidig bruk av området som ikke tar tilstrekkelig hensyn til verken støy, barn og unge (rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planlegginga), allmenne interesser i strandsona samt risiko og sårbarheit: ROS-analysen oppfyller ikkje utgreiingskravet.