Miljødirektoratet endrer praksis for avfallshåndtering

Søknad om import av uorganisk farlig avfall fra land utenfor Norden vil som hovedregel få avslag.

Inge betydning: Strengere regler for import av uorganisk avfall til sluttbehandling har ingen konsekvenser for planene vi har på Raudsand, sier daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren AS. 

Nyheter

Det skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Innskjerpingene har ingen betydning for det vi jobber med på Raudsand, sier daglig leder i Bergmesteren Raudsand AS, Harald Storvik.

Har informert

Miljødirektoratet viser i en pressemelding til at de har endret sin praksis for import av uorganisk avfall til sluttbehandling. Endringen innebærer at søknader om import til sluttbehandling av denne typen avfall fra land utenom Norden som hovedregel får avslag. Importører av uorganisk farlig avfall som skal til sluttbehandling i Norge er informert om dette.

Strengere også innenfor Norden

Innenfor Norden vil det fremdeles være større åpning for å få samtykke til import av uorganisk farlig avfall til sluttbehandling som følge av det etablerte samarbeidet i Norden på sluttbehandlingsløsninger for farlig avfall. Det må imidlertid også på dette området påregnes en innskjerping i forhold til gjeldende praksis. Miljødirektoratet vil i slike saker ha tett dialog med myndighetene i de andre nordiske landene Norge har plikt til å ha tilstrekkelig behandlingskapasitet.

Har begrenset restkapasitet

I pressemeldinga fra direktoratet står det videre:

"Gjennom Baselkonvensjonen og EUs rammedirektiv om avfall (2008/98) har Norge plikt til å ha tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet for farlig avfall som skal sluttbehandles.

Det er begrenset restkapasitet på deponi for farlig avfall i Norge. Norske myndigheter må

overholde kravet om nasjonal behandlingskapasitet, blant annet ved å sørge for at etablert kapasitetutnyttes på best mulig måte.

– Ingen betydning

Daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS, sier den endra praksisen ikke får noen betydning for planene de har for området på Raudsand.

– Motkreftene klarte å stoppe planene vi hadde for et stort gjenvinningsanlegg der. Vi jobber nå med å få opp en plan for videre alternativ aktivitet på Raudsand, sier Storvik.