Kvanne-Rykkjem har ikkje same trafikkauke som andre fylkessamband

Medan trafikken av tunge kjøretøy er over 2019-tala i snitt på fylkesferjene ligger Kvanne-Rykkjem etter.

MF Stangvikfjord tek 50 personbileiningar og 149 passasjerar.  Foto: Fjord1

Nyheter

Tal frå Fram syner tungtrafikk på fylkesvegferjene aukar samanlikna med same periode i 2019. Strekninga Kvanne-Rykkjem opplever ikkje same auken. Trafikken er større enn i fjor, men når ikkje heilt opp i tala frå 2019. Fram ser ikkje bort frå at ruteendringane knytt til kaiutbetringar kan ha ein årsak.