Går i gang med ein plan for naturmangfald

Ivaretaking av naturmangfoldet er ei sentral målsetting i gjeldande kommuneplan, og kommunestyret vedtok i desember 2020 at det skulle utarbeidast ei kommunedelplan for naturmangfold. 

Eli Vullum Kvande (MDG) leiar utvalet for naturmangfold.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

I januar 2021 vart det høve til å søke staten om tilskot til å utarbeide kommuneplan for naturmangfald og Surnadal kommune har i likskap med 22 andre kommunar fått tilsegn om 125 000 kroner til dette.