Her er de siste nyhetene fra kommunene i distriktet

Evakuering av beboere i Eresfjord oppheves tidligst fredag rundt lunsjtid. NVE har i ettermiddag hatt en befaring av Dokkelva i samarbeid med Molde kommune Det er fortsatt mye vann i elva. Vannet er farget og elva drar med seg mye masser.

  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Surnadal:

Fagfolk frå NVE, Statkraft og fylkeskommunen hadde i kveld ein gjennomgang saman med kriseleiinga i Surnadal kommune. Alle er spente på når vassføringa minkar og stengde vegar grunna flaum er opne igjen. I følge NVE er det venta mindre nedbør og kaldare temperaturar i fjellet, slik at vassføringa vil avta i løpet av natta. I mindre vassdrag og elvar vil vassføringa synke når nedbøren minkar. I større elvar spår NVE at flaumtoppen kan komme i natt eller tidleg fredag.

Ifølge Statkraft kom det større vassmengder i Surna-vassdraget enn prognosene tilsa og dei kom kjappare. Situasjonen i ettermiddag var framleis noko uoversiktleg, men situasjonen er venta å stabilisere seg i natt.

Kl. 17.00 i ettermiddag var det i Surna registrert over 690 kubikkmeter i sekundet ved Skjermo. Kl. 18.00 vart det registrert omlag 677 kubikkmeter i sekundet på same målepunktet. Dette er ein liten nedgang i løpet av ein times tid.

Følg med på målingar av vassføring og vannstand på større og mindre vassdrag i kommunen på sildre.nve.no

Sjølv om flaumfaren går ned i løpet av natta, stig faren for jordskred. Jordskredfaren vil vere høgast fredag. Fleire vegar er venta å vere opne i løpet av fredag ettermiddag, medan ein ikkje kan utelukke at enkelte vegstrekningar kan bli utsette for jordskred.

Følg med på status over stengde vegar i distriktet på 175.no

Kriseleiinga har god oversikt over situasjonen og er i beredskap for å ivareta liv og helse, sjølv med utfordringar med stengde vegar.

Både politi og brann og redning melder om godt beredskapssamarbeid på tvers av geografiske ansvarsområde når elvane lagar sine eigne grenser.

Alle barnehagar held ope som normalt, med unntak av Bæverfjord og Mo. Alle skuleelevar i kommunen har skuletilbod i morgon. Det blir heimeundervisning for alle med unntak av 1. - 4. trinn ved SUBUS. Skuleskyssen går tilnærma som normalt for dei elevane som skal møte på SUBUS.

Det blir SFO-tilbod og tilbod undervisning ved alle skular for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjonar og sårbare barn. Desse kan møte på skulen etter avtale. Surnadal vidaregåande skule har også heimeundervisning i morgon. Barnehagane og skulane har sendt ut praktisk informasjon til heimane via melding i VISMA.

Kriseleiinga møtest på nytt i morgon tidleg.

Sunndal:

Gyda raser videre, og det har i løpet av dagen økt på vann rundt om i kommunen. Her er en kort status fra Sunndal kommune torsdag kl 15.

Isproppen på Gjøra har i løpet av dagen løsnet, og det er frigjort et stort areal med isflak som har drevet nedover elva uten stor dramatikk. NVE har vurdert situasjonen og på NVEs anbefaling har politiet torsdag ettermiddag opphevet evakueringen.

I Øksendal er det mye vann og det jobbes med å holde situasjonen under kontroll. Fylkesveg 6134 er stengt ved undergangen under gv 62 på Øksendalsøra, og der er omkjøring om Usmavegen. Denne er også belastet av mye vann enkelte steder, og kan bli stengt enkelte områder.

Flere veger holdes under oppsikt, da det begynner å bli mye vann mange steder. I Virumdalen er det vann over vegen flere steder, og også på Drøppingvegen jobbes det med å få ledet vann fra vegen.

Beboere som er rammet av stengt veg på Flå og på Smiset er alle kontaktet og ivaretatt.

Elvene har stor vannføring, og spesielt i Ulvåa har vannføringen økt mye gjennom dagen.

Tekniske tjenester har 6 mann på vakt utover kvelden og vil følge med på alle disse punktene gjennom kvelden og natta.

Molde:

- NVE forventer en flomtopp i kveld med minkende vannstand gjennom natten på grunn av redusert nedbør og synkende temperatur. De anbefaler fortsatt evakuering av de 44 personene som måtte forlate hjemmene sine sent i går kveld. Det opplyser ordfører Torgeir Dahl som leder kriseledelsen i Molde kommune.

Kommunen støtter seg til anbefalingen fra NVE og opprettholder evakueringen. Kommunen vil følge med vannstanden gjennom natten. I samråd med NVE vil kommunen ta en ny beslutning om evakueringen kan avsluttes rundt lunsjtid fredag. Beslutningen blir da basert på værprognose og vannstandsutviklingen.

Ekstremværet Gyda har bidratt til en rekke hendelser rundt om i kommunen gjennom det siste døgnet, og vannstanden er rekordhøy i en rekke elveløp.
-Til tross for dette så har vi så langt ikke fått melding om alvorlige skader, opplyser ordføreren. Situasjonen følges kontinuerlig av kommunens driftspersonell

Rindal:

Rindal kommune overvåker situasjonen og konsekvensene av uværet Gyda nøye. Fylkesvei 65 er stengt både i retning Orkland og i retning Surnadal. Veiene over Resdalen, FV 6166 til Å i Meldal og veien via Lomunddal til Hoston, FV 6170 er begge åpne og er forbindelsesveier ut av kommunen. Veiavdelinga i Trøndelag fylkeskommune har begge disse veistrekningene under ekstra overvåkning slik situasjonen er.

På grunn av flom og usikre veier er både Bolme barnehage og Rindal skole og SFO stengt i morgen fredag. Det blir digital undervisning for elevene ved skolen.

Kommunen har hatt møter i kriseledelsen, og det er opprettet kontakt med Røde Kors, Saniteten og Heimevernet, som alle kan bistå om situasjonen skulle tilsi det.

Vi oppfordrer innbyggerne til å være forsiktige og ha respekt for de sterke naturkreftene. Vi oppfordrer til at folk ikke ferdes unødig på veiene, spesielt de to utfartsårene ut av kommunen. Bistå gjerne naboen om det er utfordring med de store vannmassene, men sett ikke liv og helse på spill.

Rindal kommune har pumper til utlån om det er utfordring med vann i kjellere.

Rindal kommune nås på teknisk vakt sin telefon: 416 45 070

Heim:

Vi er kjent med at det er høy vannstand i Rovatnet og ved Valsøybotn Sandåa/Tverråa. Vi følger saken.

Koronavaksineringen på Liabø utgår.

Flere jord- sørpe- og flomskred er forventet i Midt-Norge denne uken. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. For flom- og jordskred er bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring spesielt utsatt. Med gjeldende prognose er indre strøk av Vestlandet og Midt-Norge særdeles utsatt. Det ventes 100-150 mm, lokalt nærmere 200 mm i perioden onsdag-torsdag. Høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting.

Anbefaling:

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.

Stengte veier eller veier med redusert fremkommelighet:

E39 Vinjeøra: Veien er stengt i Skeisdalen - altså i dalen i området ved Kirka. Oppdatering fra Statens vegvesen 13.01.22: Veien åpner sannsynligvis ikke før 27.01.2022

E39 Vasslivatnet: Oppdatering 13.01.21, kl.20.28: Veien er stengt i påvente av geolog.

E39 Staurset: Redusert fremkommelighet grunnet overvann. Statusrapport: ser ut til at vann har trukket seg noe tilbake.

(Kilde: Statens vegvesen)