Skal ta stilling til om saken er foreldet:

Grov mobbesak til lagmannsretten

Frostating lagmannsrett kan komme til en annen avgjørelse enn det tingretten gjorde.

Ankesak: Nesset kommune bestrider ikke at mannen ble mobbet, men fikk tingrettens medhold i at saken var foreldet. Frostating lagmannsrett kan komme til en annen slutning. 

Nyheter

Tirsdag blir Frostating lagmannsrett satt i Molde for å ta stilling til foreldelsesfristen i en grov mobbesak. En i dag voksen mann gikk i fjor til sak mot Nesset kommune etter å ha blitt systematisk og langvarig mobbet mens han var i skolepliktig alder.

– Skyldes mobbingen

De seinere åra har mannen ikke vært i stand til å være i fast arbeid. Han har vært til psykiatrisk behandling for ettervirkningene av mobbingen. I 2009 sendte en overlege ved Molde psykiatriske senter et brev til Nesset kommune der han gir uttrykk for at mannens psykiske problem skyldes mobbingen han ble utsatt for i sin tid som elev i grunnskolen i Nesset. Legen tok kontakt med kommunen da han mente det ville være til fordel for pasienten rent behandlingsmessig om kommunen erkjente det ansvaret han mente de har for de skadene som er påført saksøkeren. Overlegen anmoder i brevet kommunen til å påta seg ansvaret for den belastningen mannen har vært utsatt for. Sjøl ønsker mannen først og fremst å få en formell beklagelse for den lagvarige og grove mobbingen han ble utsatt for.

Krevde 3,4 millioner

Faren krevde i et brev til Nesset kommune at kommunen også skulle gi sønnen full økonomisk oppreisning for et ødelagt liv. Da saken var oppe i Romsdal tingrett i mars i fjor ble det krevd en erstatning på 3,4 millioner kroner.

Foreldesfristen sto sentral i tingrettsbehandlingen. Flertallet mener foreldelsesfristen gikk ut i april 2013, og at kravet var foreldet da det ble reist. Mindretallet mener kravet ikke var foreldet, og at mannen først fikk den endelige bekreftelsen på sammenhengen mellom mobbingen og de psykiske skadene i en utredning som forelå 21. desember 2012.

Kun foreldelse

Tirsdag ble spørsmålet om foreldelse behandlet i Frostating lagmannsrett. Advokat Leif Strøm i Trondheim fører saka for nessetmannen. Strøm sier det kun er spørsmålet om saka er foreldet det nå skal tas stilling til. Ikke erstatningskravet i denne omgang.

– Vi anket på hele spekteret i saka, men vi ble enig med lagmannsretten i at det kun er spørsmålet om foreldelse som skal tas opp nå. Vinner vi fram blir det berammet en ny sak på erstatningskravet. Da kommer blant annet spørsmålet om grad av invaliditet opp. Om dette blir en sak som må gå om tingretten eller direkte for lagmannsretten er jeg litt usikker på. Kommer lagmannsretten fram til at kravet er foreldet, har vi mulighet til å anke saken inn for Høyesterett.

–Vi håper sjølsagt å vinne fram i lagmannsretten, sier advokat Strøm.

Advokat Larhammer i Molde fører saka for Nesset kommune.

Kommunen bestridet i tingretten ikke at mannen ble mobbet mens han gikk på skolen, men skolen vil ikke gå med på at det ut fra bevisførselen kan slås fast at mobbingen hadde et slikt omgang og en slik varighet som mannen har anført.