Anbudsutlysing for gangbru

Brua ved Sunna skal stå klar i 2015.

I et forprosjekt fra 2010 viste Arne Eggen Arkitekter AS denne brumodellen, men kommunen varsler at det i stor grad blir opp til tilbyderne å komme med forslag om materialvalg og utforming.  Foto: Arne Eggen Arkitekter AS.

Nyheter

Rindal kommune har lyst ut anbud på bygging av gang- og sykkelvegbru over elva ved Sunna. Brua er del av prosjekt Kul-Tur-Sti som der deler av arbeidet er gjennomført. Brua har vært under planlegging i flere år.

Anbudsfristen er 12. mai. Arbeidene er lyst ut som totalentreprise, så det blir mye opp til tilbyderne å foreslå valg av byggematerialer og hvordan brua skal utformes. Det ligger likevel inne i bestillingen at brua skal ha overbygg, men at den ikke trenger å være brei nok til traktor

For at ikke brua skal være utsatt for flom og isgang, er det nødvendig at brua blir så mye som 38 meter lang.

Samtidig med bygging av bru, skal det også bygges tursti (gang- og sykkelveg) fra Sunna til Rindal sentrum. Noe av hensikten med brua er å binde Sunnaområdet nærmere sammen med sentrum. Blant annet kan behovet for skoleskyss fra Sunna falle bort.

Turstien er ikke med i anbudsutlysningen for brua. Kommunen varsler at målet uansett er å gjennomføre begge arbeidene i løpet av 2015.

Kulturstien og brua er finansiert med spillemidler, et vesentlig bidrag fra Rindal Sparebank, lokalsamfunnsmidler fra fylkeskommunen og kommunal egenandel.

Samla budsjett er på knapt 5 millioner kroner. Kommunen har tatt forbehold om at det ikke er sikkert at tiltaket kan gjennomføres dersom prisene viser seg å bli for høye.