Utsatte nedleggelse

Helseforetakets styre gikk bort fra forslaget om å legge ned den voksenpsykiatriske poliklinikken som er samlokalisert med Halsa interkommunale psykiatriske senter.
Nyheter

Styret i Helse Nordmøre og Romsdal bestemte seg onsdag for å utsette saken, og ga videre administrerende direktør Nils Herman Eriksson instruks om å gå i dialog med vertskommune Halsa og de berørte parter.

Driva omtalte saken onsdag. Det sentrale er at det polikliniske tilbudet som er lokalisert i samme bygning som HIPS er et 2-linjetilbud under Helseforetakets ansvar, mens Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter er et 1.-linjetilbud, eid og drevet av Surnadal og Halsa kommuner.

Det var det polikliniske tilbud som var nedleggingstruet i forbindelse med helseforetakets behandling av 2011-budsjettet.

Ordførerne i Halsa, Surnadal, Rindal og Aure rettet i brevs form, kritikk mot prosessen forut for nedleggingsforslaget, ettersom de ikke var blitt orientert om saken i det hele tatt.

I brevet til styret i helseforetaket påpeker Ola Rognskog, Mons Otnes, John Ole Aspli og Ingunn Golmen et sentralt poeng med å lokalisere det polikliniske tilbudet til HIPS - nemlig at man oppnår gjensidige gevinster i fagmiljø som i dag kommer pasienter og ansatte til gode, samt sikrer gode bindeledd mellom linjene i psykiatrien.

Styreleder John Harry Kvalshaug tok i Driva selvkritikk på at de involverte kommuner ikke var orientert om nedleggingsforslaget.

I møtet onsdag foreslo han å utsette saken og fikk styret med på dette. Dermed ble det et positivt utfall i saken for det polikliniske psykiatritilbudet i Halsa - i alle fall i denne omgang.