- Jerven er sterkt truet

- Er fredet og på rødlisten.
Nyheter

Leder Leder Lars-Erik Lie i Bygdefolk for Rovdyr er i mot jakt på jerv utenom ordinær lisensjakt. Han sier jerv ifølge Artsdatabanken, er oppført på den Norske rødlisten over truete arter som sterkt truet – kategori EN - og er fredet i Norge.

Viltloven og Naturmangfoldloven setter strenge krav til human behandling av alle ville dyr. Målsettingen er at det i alle naturlige utbredelsesområder skal finnes levedyktige bestander.

- Vi finner det derfor sterkt beklagelig at det åpnes for jakt på rovdyr ut over det omfanget og tidsfrister som lisensjakten definerer, sier Lie i en pressemelding.

Viltoven sier blant annet at det ikke bør bedrives jakt på ville dyr i yngletiden. Det har vært eksempler på at man har tillatt metoder for avliving av rovdyr som ikke er forenlig med de regler og lover som er fastsatt for jakt.

- Jervetisper og nyfødte jervunger blir avlivet i hiet, sier Lie.

Rovdyrdebatten i Norge er stort sett delt mellom dem som er for rovdyr og dem som er mot. Trollheimen var ei stund prioritert yngleområde for jerv. Men etter sterkt press fra politikere og saueeiere i regionen blei Trollheimen prioritert beiteområde for sau.

For å hindre yngling av jerv i Trollheimen er derfor seks jerv avlivet den siste måneden.