Boliger for flyktninger

Rådmannen kan få fullmakt til boligkjøp.

Rindal-rådmann Birgit Reisch kan få fullmakt til å kjøpe brukte boliger med tanke på bosetting av flyktninger. 

Nyheter

Rindal kommunestyre behandler onsdag ei sak om bosetting av flyktninger som har kommet på saklista denne uka.

Rådmannens innstilling sier at boligbehovet ved bosetting av flyktninger i første omgang bør dekkes ved at kommunen leier private boliger og framleier disse til flyktningene, og ved å disponere noen få av de eksisterende kommunale utleieboligene til dette formålet.

Rådmannen innstiller at kommunestyret likevel gir rådmannen fullmakt til på kommunens vegne å erverve inntil tre brukte boliger i Rindal sentrum i løpet av året og neste år til bosetting av flyktninger.

Rådmannen gis også fullmakt til å inngå leieavtaler for private boliger med sikte på framleie til flyktninger.

Saksbehandler nevner i sin vurdering at anmodningen fra IMDi om å bosette 30 flyktninger i perioden 2014-2016 vil utløse et behov for 30 boenheter. Boligene må ligge i nærheten av Rindal sentrum slik at flyktningene kan ha tilgang til både private- og offentlige tjeneste- og servicetilbud i gangavstand.

Kommunen har 12 boenheter for vanlig utleie per i dag. Saksbehandler konkluderer med at det ikke er mulig å bosette mange av flyktningene der, sjøl om det over tid kan bli mulig å fristille noen få boenheter til slikt bruk. De fire utleieboligene under bygging på Øvre Dalen anses heller ikke aktuelle for formålet.

Konklusjonen blir at å framskaffe så mange som 30 boenheter i løpet av en periode på tre år vil kreve en kombinasjon av tiltak; som å øremerke noen eksisterende kommunale boliger til formålet, å bosette flyktninger i det private leiemarkedet i sentrumsområdet, å erverve nåværende private boliger og sette dem i stand for utleie, samt å bygge nye kommunale (og/eller private) utleieboliger delfinansiert gjennom tilskudd i husbanken.

Den første bosettinga forventes å kunne skje rundt årsskiftet 2014/2015. Saksbehandler ser behovet for å kunne operere i boligmarkedet uten kommunestyrevedtak i hvert enkelt tilfelle. Det vil derfor være nødvendig å gi fullmakter der dette er mulig.