Brukerne av lege- og helsesenteret har i flere år ventet på at bygget skal oppgraderes. Det har de seinere årene vært utsatt i påvente av etablering av Sunndal DMS. Rådmannen ønsker nå føringer fra kommunestyret for det videre arbeidet.

Saka kommer i første omgang til behandling i økonomi- og planutvalget tirsdag.

Mange under samme tak

En ønsker en samlokalisering av alle spesialisttilbudene fra helseforetaket ved Sunndal lege- og helsesenter samt kommunale tilbud som etableres i regi Sunndal Distriktsmedisinske Senter. Dette legger til rette for samarbeid og kompetanseoverføring mellom kommune, fastleger og helseforetak.

I saksframlegget nevnes blant annet fylkestannklinikken, som i dag leier lokaler av Sunndal kommune i et eget bygg i sentrum. Fylkestannlegen ser fordeler ved å være i et større fellesskap både i forhold til rekruttering og arbeidsmiljø.

Helse- og barneverntjenesten har i flere år hatt målsetting om å utvikle lavterskeltilbud mellom helsestasjon, barnevern og pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) etter modell fra “Familiens hus”. Helsestasjonen og det interkommunale barnevernet har i dag lokaler ved lege- og helsesentret. Kommunen leier lokaler privat i sentrum til PPT. Ved å flytte PPT inn i lege- og helsesenteret kan dette styrke det tverrfaglige samarbeidet med andre aktuelle tjenester som også holder til i lege- og helsesenteret.

Politiet leier i dag lokaler ved Amfi Sunndal. Det er lensmannskontoret som selv har tatt kontakt og vist interesse for samlokalisering. Hovedgrunnen til at lensmannskontoret ønsker samlokalisering med Sunndal lege- og helsesenter, er nærhet til ambulansestasjon og samling av blålystjenester. De ser også fordelen ved lokalisering i nærhet til de kommunale aktørene og evt. NAV. Samlokalisering med lensmannskontoret er også positivt med tanke på sikkerhet og mindre risiko for innbrudd.

NAV er delvis kommunal og leier i dag lokaler ved Amfi-sentret. NAV ser en fordel i å samlokaliseres med andre aktører som de har en del med å gjøre i det daglige arbeidet. Dette gjelder bl.a. barnevernet og legene. NAV ønsker også et tettere samarbeid med lensmannskontoret. Sunndal kommune og staten deler på leiekostnadene i Amfi-senteret. Dersom NAV flytter inn i kommunale areal oppnås en gevinst pga. samlokalisering.

Samtidig pekes det blant annet på at det vil kunne skape uheldige konsekvenser for det private utleiemarkedet på Sunndalsøra dersom både PPT, Politi og NAV flytter ut av privat leide lokaler og inn i kommunale lokaler. "Sunndal kommune har inngått en langtidsleiekontrakt for lokaler til Internasjonal skole, noe det også kan være lurt rent samfunnsøkonomisk å fortsette med også for NAV."

Fire alternativer

Foreløpig er det regnet på 4 ulike alternative prosjekter:

1. Alle som ønsker det blir med videre i prosjektet.

2. Alle som ønsker det blir med videre i prosjektet foruten NAV.

3. Alle som ønsker det blir med videre i prosjektet foruten NAV og fylkestannhelsetjenesten.

4. Bare kommunale og interkommunale tjenester i tillegg til Helse Møre og Romsdal og Sunndal legesenter blir med videre i prosjektet.

Rådmannen vurderer alternativ 2 som det beste, og foreslår at økonomi- og planutvalget skal gå for dette alternativet i møtet på tirsdag.

Dersom alle blir med videre foruten NAV, er det er et totalt brutto arealbehov på ca. 3300 m2. For å realisere dette må det bygges ut til 3 fulle etasjer, samt et tilbygg på ca. 100 m2. Dette har en estimert kostnadsramme på ca. 63 mill. kroner eks. mva. Husleia kan finansiere et låneopptak på ca. 27 mill. kroner. Sunndal kommunes andel blir da ca. 36 mill. kroner.

De aktuelle eksterne leietakerne er Sunndal legesenter, Helse Møre- og Romsdal, Mildrid Solli, Anne Grete Fostervoll Lie, Åshild Gjervik, Andreas Welander, Christian Velde, Politiet og Fylkestannklinikken. Kommunale aktører er Helsestasjonen, barnevernet, PP-tjenesten, fysioterapien, NAV, frisklivssentral og leder DMS.