Alle ordførerne i de 36 kommunene i Møre og Romsdal har sendt og skrevet under en uttale til politidirektøren om bemanningssituasjonen i politidistriktet. Dette inkluderer da Lilly Gunn Nyheim, Rolf Jonas Hurlen, Ståle Refstie, Ola T. Heggem og Ola Rognskog, som er ordførere i Drivas dekningskommuner.

I det felles brevet forteller ordførerne at politiet i fylket har slitt med lav bemanning over tid. De opplyser at de første oversiktene for de nye politidistriktene viser at de har lavest antall politistillinger per tusen innbyggere.

- For å komme opp på samme nivå som nest dårligst bemannet distrikt må det tilføres 23 stillinger, og for å komme opp til gjennomsnittet må det tilføres 91 stillinger, uttaler ordførerne i brevet. De viser tli at ledelsen i politidistriktet har utarbeidet en detaljert behovsanalyse for de enkelte enheter der konklusjonen er at en, for å oppfylle krav og forventninger til nærpolitireformen, har behov for til sammen 78 nye stillinger.

- Kommunene i Møre og Romsdal har gjennom møter og høringsprosesser hatt god dialog med politiet i Møre og Romsdal rundt endringer som følge av Nærpolitireformen og endret organisering av politidistriktene. Vi ønsker nå å komme med en felles oppfordring til politidirektøren i forbindelse med implementeringen av ny organisering av politidistriktene. For å få den nye modellen til å fungere optimalt er det etter vårt syn helt nødvendig at politidistriktet får tilført ressurser, slik at vi som et minimum har den samme dekningen pr tusen innbyggere som landsgjennomsnittet, uttaler de videre i brevet.

Ordførerne viser til at det har vært hevdet at Møre og Romsdal har så lite kriminalitet at det er grunnlaget for ikke å gi politidistriktet et bemanningsløft. Dette er de ikke enige i:

- Per politistilling har politidistriktet 36,4 straffesaker til behandling (2015). Politidistriktet er langstrakt, oppsplittet av fjorder og fjell, og politiet er avhengige av ferger og åpne fjelloverganger. Det tar ca 6 timer å kjøre fra sør til nord. Politidistriktet må ha flere vaktregioner som i utgangspunktet må greie seg selv. Dette er ressurskrevende og kostbart.

Ordførerne oppfordrer politidirektøren til å styrke økonomien til Møre og Romsdal politidistrikt, slik at bemanningen kan økes til minimum landsgjennomsnittet per tusen innbyggere.

- På den måten kan Nærpolitireformen gi de forventede kvalitetsmessige effektene til beste for innbyggerne i Møre og Romsdal.