Rapporten er utarbeidet av Kilde akustikk i Bergen. I konklusjonen heter det at beregnet støy ved de mest utsatte bolighusa er omtrent like høy som veiledende grense. Støysonen med 55-60 desibel strekker seg ut til en avstand cirka tusen meter fra banen mot sør og vest. Støysituasjonen er beregnet med 15 sykler på banen. I rapporten heter det at kjøring med mer enn fem store firetakts motorsykler vil kunne gi overskridelser av veiledende støygrense. Reflektert lyd fra fjellsidenegir ikke høye støynivåer, men vil kunne være hørbar ved en del av husa. Noen boliger i området er også utsatt for støy fra andre kilder, blant annet en skytebane. Derfor kan det være aktuelt å bruke noe strengere grenser for støy fra motorsportanlegget enn det som er angitt som veiledende. Rapporten avslutter med en oppfordring til kommunen om å utarbeide detaljerte reguleringsbestemmelser som sikrer tilfredsstillende støyforhold for de berørte naboene. To av naboene har allerede uttrykt sterk skepsis til planene. I et brev til Sunndal kommune i fjor høst skev Lars Olav Melkild og Siren Hammer at de som grunneiere til Vennvold gnr. 42 bnr. 1 er «svært negativ» til etablering av et motorsportsenter i det området som er skissert. Melkild/Hammer skriver at de er tilfreds med motortilbudet (trial) som allerede er etablert i det nedlagte grustaket på Vennevold. Et motorsportsenter ut over dette vil medføre en betydelig belastning på nærmiljøet, en belastning «vi mener er av en slik art at det vil være uaktuelt for oss å avstå grunn til adkomst eller etablering av et slikt senter, om dette viser seg nødvendig», heter det i brevet.