Rindal kommune har bruk våren til å ta en full gjennomgang av statusen for alle sine planer, for å avklare hvilke planer det er behov for å fornye eller oppdatere i inneværende kommunestyreperiode.

Gjennomgangen munna ut i en «kommunal planstrategi» som omfatter både samfunnsdelen, arealdelen og planer for virksomheten i de fleste av kommunens tjenesteområder.

Kommunestyret vedtok planstrategien på sitt møte 8. mai 2013 og la samtidig til at både landbruksplan og kulturplan skal revideres i løpet av inneværende valgperiode.

Det blir også en gjennomgang av kommuneplanens samfunnsdel og en revisjon av kommunedelplanen for sentrum, for å få inn nye bolig- og næringsarealer.

Andre særskilt prioriterte planbehov kommunen lister opp er:

• Ny samla personalplan til erstatning for flere nåværende planer på personalområdet

• Reguleringsplaner

- Digitalisere alle eksisterende areal- og reguleringsplaner

- Ny reguleringsplan vest for fylkesvegen i Rindal sentrum

- Oppdatere reguleringsplan Sunna

• Hovedplan vassforsyning

• Hovedplan avløp

• Vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg

• Revidert omsorgsplan, kanskje også med helse