Fylkesveg 62 er en av hovedårene mellom Romsdal og Nordmøre. Trafikken på vegen er økende. Etter at Øksendalstunnelen og seinere Skrøotunnelen kom på plass, har trafikkøkningen ifølge Statens vegvesen vært på 44% prosent. Stadig flere nordmøringer kjører vegen når de skal benytte seg av flytilbudet fra Årø.

En av de største flaskehalsene på vegstrekninga er Tjellekleiva. Bratt og tidvis vanskelig veg for tungtrafikken i vinterhalvåret. Vegvesenet beregner den gjennomsnittlige døgntrafikken i Tjellekleiva til 1900 kjøretøy. Hvert sjuende kjøretøy er et vogntog eller en buss.

Trafikken øker

Ideen om å få avlastet Tjellekleiva med en tunnel fra Troldmyra til Gammelsetra har vært lansert også tidligere, men det er først i disse dager det tas skikkelig tak i prosjektet gjennom et initiativ fra Nesset Næringshage.

Daglig leder Ulrik Molton presenterte nylig tunnelplanene for lydhøre næringslivsfolk i kommunen. Molton viste til den kraftige trafikkøkningen på fylkesvegstrekninga, og poengterte at trafikken kommer til å øke også framover.

- Det er ved kysten veksten i fylket vårt kommer de nærmeste åra. Det er stor aktivitet i tilknytning til Ormen Lange, og Molde har overtatt rollen som industribyen i fylket. Et nytt sjukehus vil uavhengig av lokalisering kreve gode tverrforbindelser i regionen, påpeker Molton.

Mye salting

Det er kombinasjonen vanskelige kjøreforhold i vinterhalvåret og det faktum at vegen opp Troldmyrkleiva er smal og bygd i et svært bratt terreng på gammel teknologi, som er årsaken til at ledelsen i Nesset Næringshage nå mener det er på tide å få fart på tunnelplanene.

– Tjellekleiva er en kostbar strekning å vedlikeholde. Strekninga er omfattes av vegvesenets barmarksstrategi som sier at vegen skal være brøytet innen det kommer seks centimeter snø, og at den skal være snø- og isfri seines fire timer etter snøfall.

- Dette er en strategi som innebærer bruk av store mengder salt. Saltinga bidrar til å redusere antallet ulykker, men er på samme tid en stor belastning for miljøet og på kjøretøy.

Molton sier en 1800 meter lang tunnel vil gi 1,1 kilometer kortere kjøreavstand mellom Troldmyra og Gammelsetra. Han har også sett på muligheten av å bygge en 5,7 kilometer lang tunnel fra Rød til Gussiås, men ser på det korteste alternativet som det mest aktuelle.

– Hvordan ser du for deg vegen videre for å få prosjektet inn på nødvendige planer og prioriteringslister?

– Prosjektet må snarest forankres i kommunen, hos Statens vegvesen, fylkeskommunen, nabokommunene, næringslivet og tranpsportnæringen.

Avventer Langfjordkryssing

De tilstedeværende på forrige ukes medlemsmøte i Nesset Næringsforening lyttet interessert til presentasjonen av tunnelplanene. Noen mente prosjektet neppe kan dras videre før man vet med sikkerhet hvilke alternativer Langfjordprosjektet lander på. Resultatet kan bli at det blir viktigere å bygge ut vegen fra Tjelle til Sølsnes som å satse på tunnel fra Troldmyra til Gammelsetra. Det ble også påpekt at sjøl om dagens veg over Tjellekleiva fortsatt må holdes åpen, vil størstedelen av de vegfarende miste et flott utsiktspunkt fra Tjellekleiva.

Styret i næringsforeninga skal nå jobbe for å dra tunnelplanene videre inn mot ulike offentlige instanser.