Flere planlagte småkraftutbygginger i Nesset står på vent. Noen er kommet i behandlingskøa til NVE, andre er foreløpig på utredning- og planleggingsstadiet.

Næringskonsulent John Walseth var under forrige ukes formannskapsmøte innkalt for å orientere om forestående planer og utbygginger i kommunen. I orienteringen ble det blant annet fokusert på et vedtak som Dovrefjell nasjonalparkstyre har gjort vedrørende en søknad om kraftutbygging i Kjøtåa i Eikesdal. Småkraft AS og grunneierne har i fellesskap planer om å bygge ut et kraftverk med en kapasitet på 48 GWh. Planlagte inngrep er svært små, og både kraftverket og vanntilførselen ligger ifølge utbyggerne i randsonen og delvis utenfor landskapsvernet.

Vendte tommelen ned

Da søknaden fra Småkraft og grunneierne nylig ble behandlet i nasjonalparkstyret, vendte de tommelen ned for søknaden. Nessetordfører Rolf Jonas Hurlen sitter i styret for nasjonalparkestyret. Det gjør også Toril Melheim Strand (Ap). Avslaget irriterer grunneiere og utbyggere.

Arbeiderpartiets Mellvin Steinsvoll viste under torsdagens formannskapsmøte til at styret sjøl skriver at de ikke har hjemmel til verken å avslå eller godkjenne denne typen søknader. Steinsvoll mente det derfor er svært uheldig at de nå har signalisert motstand mot utbyggingen i forhold til den videre saksbehandlingen. Han frykter at de negative signalene fra nasjonalparkstyret kan gjøre det vanskeligere å få godkjent søknaden i NVE.

Ap-representanten ønsker at Nesset kommune skal avgi en uttalelse om dette og andre inngrep i landsskapsverneområdet.

Har klaget

Småkraft AS har påklaget vedtaket i nasjonalparkstyret. I et brev til Miljøverndepartementet viser de til at de kun har søkt om at det utredes konsekvenser av en utbygging gjennom en meldingsprosess i NVE.

«For Eikesdalen som samfunn er det kritisk å skaffe tilgang til nye inntektskilder for at bosettingen skal sikres. Tilhørighet og grunnlag for et yrkesaktivt liv baseres på at samfunnet legger til rette for, og ikke hindrer utvikling av lokale ressurser. Utviklinga av Kjøtåa er av stor betydning for lokalsamfunnet. For grunneierne i Eikesdal medfører vernet store begrensninger som hindrer økonomisk og lokal utvikling. Om man på det grunnlag avviser at det er av samfunnsmessig betydning, hvem skal da sikre inntektene i dalen når de ikke kan benytte sine egne ressurser? Vernets eksisten avhenger også av aktiviteter  fra lokalbefolkninga i vernets områder,» skriver Småkraft.

De mener det er grunnlag for en utredning av konsekvensene ved etablering av et kraftverk i Kjøråa, og at det ikke er grunnlag for å avvise utredningen.