Kommunestyret i Sunndal sa onsdag ja til å bygge ut 33 tomter i Levika boligfelt i Ålvundfjord innenfor en kostnadsramme på vel 20 millioner kroner. Tomteprisen i feltet ble fastsatt til 470.000 kroner, uavhengig av areal. Som en følge av hellende terreng blir det forholdsvis store tomter som legges ut. Bare fem tomter er på under 1000 kvadratmeter.

Alle politikerne som tok ordet var enige om at feltet blir flott og viktig for bygda og kommunen, men ikke alle ønsket at hele feltet skal bygges ut i en smell. Erling Rød (Frp) ønsket en utsettelse av saken for å få klarhet i hvor mye utbyggingen vil koste kommunen. Han foreslo å bygge ut feltet i to etapper og gikk inn for at tomteprisen skulle høynes til 500.000 kroner. Forslaget høstet tre stemmer. Rådmannen mener utbyggingen i Levika bør føre til at prisnivået på kommunale boligtomter i hele kommunen vurderes på nytt.

Arbeiderpartiets Janne Merete Rimstad Seljebø tror tomtene blir etterspurte, sjøl om de blir forholdsvis kostbare.

Høyres Per Atle Hansen mener kommunen bør utarbeidet er prospekt som kan brukes i markedsføringen av feltet. Senterpartiets Synnøve Helland syntes det var et godt forslag.