– Det er ikke ønskelig med omdisponering av dyrka jord for å legge til rette for spredt bosetting i området

foto