Ingen skal sies opp og de kommunale tjenestene skal opprettholdes. Det har vært utgangspunktet for sunndalsrådmann Per Ove Dahl og økonomisjef Evy Austad som mandag presenterte administrasjonens budsjettforslag for økonomiplanperioden 2008 - 2011. Rådmannen har måttet ta mange grep for å kunne presentrere et langtidsbudsjett i balanse. Forslaget skal nå ut på høring, før økonomi og planutvalget kommer med sin innstilling over for kommunestyret som skal ha budsjettmøte onsdag 19. desember. I budsjettforslaget gjør rådmannen det klart at kommunen må utsette en del investeringer til etter 2011. Det legges kun opp til at kommunen skal gjennomføre bygging av ny ungdomsskole/kulturskole i perioden 2008 - 2010, mens nytt aktivitetssenter skal på plass i løpet av 2010 og 2011. Kostnadene skal også knipes så mye som mulig. Byggekomiteene for begge prosjektene får beskjed om å kutte henholdsvis 9 millioner kroner på ungdomsskolen og fire millioner kroner på aktivitetssenteret. Skolen får dermed en kostnadsramme på 175 millioner kroner, mens aktivitetssenteret må holde seg innenfor en kostnadsramme på 30 millioner kroner. Den planlagte utbyggingen på Furu skole må dermesd utsettes til etter 2011. Det må også utvidelsen av kirketunet, Sunndal lege- og helsesenter og nye lokaler for internasjonal skole. De planlagte utbyggingsprosjektene fører til at kommunes lånegjeld fordobles fra 145 millioner kroner i dag, til 289 millioner i 2011. Avdragtida på lånene blir nå strukket så langt som loven gir mulighet for. På nye bygg kan lånene løpe i 40 år. I budsjettforslaget legges det også opp til omstridte grep. I forbindelse med ny taksering av verker og bruk ligger det an til at kommunen mister millioner i eiendomsskatt. Rådmannen går inn for at dette skal kompenseres ved enten å heve takstgrunnlaget for boliger og forretningsbygg som i dag er veldig lavt i Sunndal. Alternativet er å innføre eiendomsskatt i hele kommunen. I budsjettforslaget er det også lagt inn en kutt i drifta tilsvarende 2,5 millioner kroner. Les mer om budsjettforslaget i onsdagens Driva.