I en artikkel i Driva fredag går det fram at asylsøkermottaket på Sunndalsøra fra nyttår skal øke kapasiteten med 63 plasser til 248 plasser, etter å ha vunnet en anbudskonkurranse i regi av UDI. Andreassen er forundret over måten det har skjedd på: – Her har noen bestemt at mottaket skal utvide kapasiteten kraftig, og det har skjedd uten at saken har vært politisk behandlet. Vi snakker her om en beslutning som vil ha stor betydning for sunndalssamfunnet på en rekke områder, som helsestell, sosialvesen, Nav, skolene, for å nevne noe. Andreassen reagerer også på begrunnelsen han har sett for å utvide mottaket: – Det snakkes om arbeidsplassene dette tilfører Sunndal, og om hvor mye det betyr økonomisk for kommunen. Hva slags begrunnelse er det? Skal vi la hensynet til vår egen kommunale økonomi avgjøre hvor mange asylsøkere og flyktninger vi skal ha her i kommunen? Er det ikke hensynet til mennesker i nød vi skal legge vekt på? – Men blir ikke det hensynet nettopp ivaretatt ved å øke tallet på plasser ved asylmottaket? – Nei, jeg mener det blir en misforstått humanisme. Mitt poeng er at sunndalssamfunnet allerede har nådd grensa for hvor mange asylsøkere og flyktninger vi klarer å ta imot og integrere. Vi må huske på at innvandringa berører en rekke instanser i lokalsamfunnet, og gir for eksempel skoler, helsevesen og sosialtjenesten svært krevende utfordringer. Vi klarer heller ikke å skaffe arbeid til dem som allerede er her, og kapasiteten på internasjonal skole og introduksjonsprogrammet er allerede sprengt, sier Andreassen. Frp-politikeren mener det er på høy tid at politikerne i Sunndal tar tak i denne saken: – Innvandring har nærmest vært et ikke-tema for politikerne i Sunndal, og nå får vi utvidelsen på mottaket fra årsskiftet, uten politisk behandling. Jeg snakker med mye folk i Sunndal, og ute i folket er man svært opptatt av dette. Og det dreier seg ikke om at folk er mot innvandrere. Det folk sier, er at vi ikke klarer å ta oss godt nok av dem som allerede er her. Og det mener faktisk også mange av innvandrerne sjøl, de sier til meg at nå er det nok. Dette er ikke rettet mot de ansatte på mottaket, for de gjør en kjempejobb. Det handler om hva sunndalssamfunnet klarer å integrere, sier Andreassen. Han viser til tall som forteller at Sunndal kommune har vesentlig flere innvandrere enn gjennomsnittet for Møre og Romsdal og landet som helhet: – Vi ligger allerede svært høyt, og da må vi ikke ta imot enda flere, vi har nådd ei maksgrense. Andreassen opplyser at Frp kommer til å lansere konkrete forslag om innvandring i lokalpolitiske fora i Sunndal: Ett forslag er at maksimumstallet på flyktninger (folk med innvilget opphold) som kommunen setter, skal innbefatte også dem som kommer på familiegjenforening. Slik praksis er i dag, kommer disse i tillegg til flyktningene som bosettes. Flyktninger må i mye større grad bosettes i kretsene i Sunndal, og ikke bare i sentrum. Andreassen begrunner det slik: – Ute i kretsene vil flyktningene ha lettere for å bli integrert. Da kan også bidra positivt til bygdene, blant annet ved at det blir flere barn i skolene, og at butikkene får mer handel. – Men vil det ikke være upraktisk for flyktninger å bo i utkantene? – Det tror jeg ikke. Tingvoll kommune har gjort et vedtak om slik spredning av bosettinga. De fleste flyktninger har førerkort, eller er i stand til å ta det. Jeg vil også nevne at det er press på boliger i sentrum. Og jeg tillater meg å spørre hvordan asylmottaket nå plutselig har fått tilgang på åtte kommunale leiligheter i sentrum med tanke på utvidelsen, mens andre lokale boligsøkere ikke har fått tilgang på disse leilighetene, sier Andreassen. Lederen i Sunndal Arbeiderparti, Jonny Meland, er dypt uenig med Andreassen. Meland ser fordeler ved at asylmottaket utvider. – Det er bra at vi blir flere i Sunndal, sier han. Meland mener i motsetning til Andreassen at saken med utvidelsen av mottaket har vært ryddig behandlet: – Denne saken har vært lagt fram for politikerne i økonomi- og planutvalget. Jeg husker ikke om det var til votering, men utvalget ble i alle fall orientert. Vi var klar over anbudet, og at mottaket her kunne få det, sier Meland. Ap-lederen synes ikke det er uheldig at Sunndal kan få flere asylsøkere. Han mener Frp blander to ulike sider av saken: – Asylsøkerne som bor på mottaket, er der for en kortere periode og skal ikke integreres på samme måte som dem som blir bosatt som flyktninger. Dette ser nesten ut som en bevisst misforståelse fra Frps side, sier Meland. Han mener asylsøkerne og flyktningene bidrar positivt til sunndalssamfunnet: – Det er klart det blir flere innvandrere i bybildet når mottaket utvider kapasiteten. Jeg mener det er bra at vi blir flere sunndalinger, uansett hvilken hudfarge de har. Det drypper fordeler på mange, ikke minst dem som driver forretninger. – Bør det fortsatt være et tak på 20 flyktninger i året? – Det er et greit antall, et antall vi bør greie å integrere på en god måte. Vi har sikkert utfordringer der i dag, og de bør vi ta. – Bør flere flyktninger bosette seg i utkantene, slik Frp tar til orde for? – Vi ser allerede at noen flyktninger velger å bosette seg i kretsene, og det er bare positivt. Det gir sikkert noen utfordringer for skolene i kretsene, men det bør være overkommelig, sier Meland.