Selskapet Helse og Sosialbygg AS fikk utbetalt én million kroner fra Sunndal kommune for ekstrakostnadene med å bygge ny ambulansestasjon i sentrum i stedet for på Håsøran. Et uavhengig konsulentfirma konkluderte seinere med at det ikke ble dyrere, men derimot billigere å bygge i sentrum.

Daværende rådmann Per Ove Dahl medga seinere at det hadde skjedd flere saksbehandlingsfeil. «Rådmannen påtar seg ansvaret for det som har skjedd. Jeg ser alvorlig på saken, og har iverksatt tiltak for å forhindre at lignende feil kan skje igjen», skrev rådmannen i en redegjørelse til kontrollutvalget. Han erklærte seg inhabil i den videre behandlinga, og Surnadal-rådmann Knut Haugen ble oppnevnt som setterådmann.

– Er gjort feil

Nå har Haugen svart på spørsmål fra kontrollutvalget. I sin vurdering skriver han:

– Det er ingenting som tyder på at det er gjort noe ulovlig eller at saken på noen måte gir signaler om «korrupsjonslignende tilstander» i kommunens behandling av saken. Det er ingen som har hatt personlig vinning som følge av hvordan saken har blitt håndtert».

Setterådmannen ser heller ingen bevisst sammenheng i kommunens behandling av prosesen som kan skape mistanke til at relasjonen mellom partene har påvirket behandlingen av saken.

Samtidig legger han til at det er gjort feil og uheldige valg fra administrasjonens side i både forberedelse og gjennomføring av saken. Dette mener Haugen det er grunn til å ta lærdom av, i den forstand at rutiner bør strammes opp.

– Dårlig sak

Saka kommer til behandling i kontrollutvalget i Sunndal torsdag. I saksframlegget kommer det fram at setterådmannen har satt seg inn i saken ved å lese framlagte og forespurte dokumenter. Han har også gjennomført individuelle samtaler med daglig leder i Helse & Sosialbyggg Sunndal AS Asbjørn Tronsgård, plansjef Gunnar Olav Furu, teknisk sjef Eilif Lervik, politisk sekretariat ved Brit Resell og tidligere rådmann Per Ove Dahl.

I vurderingen av saka har setterådmannen kommet fram til at det ikke vil være grunnlag for å kreve tilskuddet tilbakebetalt. Han skriver at det er grunn til å tro at Sunndal kommune har en dårlig sak, uten at dette er nærmere vurdert juridisk.

Politikerne i Sunndal gjorde vedtak om at tilskuddet som skulle dekke merutgiftene Helse & Sosialbygg Sunndal AS hadde for flytting til sentrum, skulle ytes mot dokumenterte merutgifter. Dette ble imidlertid gjort i ettertid, og forhandlingene var da allerede gjennomført. Setterådmannen mener det er vanskelig å dokumentere merkostnaden så lenge det ikke finnes et reelt alternativt byggeprosjekt å sammenligne med. Utbygger viser blant annet til behov for økt areal til et trapperom, samt at det var høyere krav til kvalitet, konstruksjon og fasadeutforming i sentrum.

– Poenget er nok at dette regnestykket har noen x-er og y-er som det er vanskelig å dokumentere i etterkant, skriver setterådmannen.

– Godt fornøyd

I vurderingen av om det var riktig å gi flyttetilskuddet på 1 million, velger han å konsentere seg om å sannsynliggjøre utbyggerens merutgifter.

– Det er grunn til å tro at Helse & Sosialbygg Sunndal AS var godt fornøyd med beløpets størrelse etter forhandlingene med kommunen, men det vil likevel ikke være grunnlag for å kreve tilskuddet tilbakebetalt slik setterådmannen vurderer situasjonen.

Setterådmannen mener at saken med fordel burde vært behandlet politisk en ekstra runde.

– Trolig ville byggeprosjektet da blitt utsatt noe i tid, men på en annen side kanskje fått en bedre kvalitetssikring på prosessen.

Når det gjelder utførte asfaltarbeider ved ambulansestasjonen, mener setterådmannen det er en jobb gjort av Sunndal kommune for egen regning. Derfor anses tidligere krav rettet mot Helse & Sosialbygg Sunndal AS for avsluttet. Deler av asfalteringsjobben er fakturert utbyggeren tidligere, men har blitt avvist. Haugen viser til at asfalteringen ikke var klarert med eller bestilt av utbygger på forhånd, og at kommunen dermed ikke kan kreve betaling.